 

ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠢᠯᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ

2020-10-12 15:25
  13
  0
                     ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠ 
     ᠭᠢᠯᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠪᠢᠯᠥᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ 
     ᠭᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷᠡᠭᠡ ᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ 
     ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠡᠲᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠭᠭᠢᠶᠡᠮᠥᠷ ᠬᠡᠰᠢᠭ 
     ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠠ᠃ 
     ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠰᠠᠩ 
     ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠬᠠᠢᠯᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ᠂ 
     ᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠯᠢᠭᠡᠴᠢ 
     ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠲᠥᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠯ ᠠ᠃ 
     ᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ 
     ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠮᠳᠠ ᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠂ 
     ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤ ᠦᠯᠥᠭᠡᠢ 
     ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ ᠪᠦᠪᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠡᠬᠡ ᠭᠤᠤᠯ ᠠ᠃ 
     ᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠨ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ 
     ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠰᠠᠨ᠂ 
     ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠥ 
     ᠡᠮ ᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠠ᠃ 
     ᠲᠦᠭ ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠰᠥᠷᠥᠭ 
     ᠲᠦᠰᠢᠨ ᠤᠮᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ 
     ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ 
     ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠤᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠨ᠃ 
     ᠠᠷᠪᠢᠵᠢᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠥ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠵᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢ 
     ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠵᠢᠯᠡᠯ ᠂ 
     ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ 
     ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠩᠬᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠ᠃ 
     ᠵᠢᠭᠥᠷᠲᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠳᠤᠭᠰᠠᠨ 
     ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠨ᠂ 
     ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠰᠢᠪᠢᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ 
     ᠵᠡᠯᠢᠭᠥᠳᠬᠡᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠶᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ 
     ᠡᠨᠡᠷᠢᠭᠦᠬᠡᠨ ᠮᠡᠯᠮᠡᠯᠵᠡᠬᠥ ᠡᠨᠡᠭᠰᠢᠭᠦᠨ ᠭᠤᠤᠯ 
     ᠡᠰᠡᠨᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠪᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠯᠭᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ 
     ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠤᠤᠭᠢᠨ ᠠᠢᠵᠢᠮᠯᠠᠩᠬᠠᠨ 
     ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠰᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 
     ᠲᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠰᠤᠳ᠋ᠠᠰᠤ 
     ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠯᠠᠷ ᠮᠥᠷᠡᠨ᠂ 
     ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠴᠠᠢᠷᠠᠩᠬᠠᠨ 
     ᠲᠡᠯᠡᠮᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠯᠤᠭᠰᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 
     ᠭᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠨ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠪᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ 
     ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠦᠰᠥ ᠶᠢ ᠤᠮᠳᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠮᠡᠵᠢᠭᠥᠯᠥᠨ᠎ᠡ᠂ 
     ᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠩᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠢᠯᠤᠨ ᠴᠡᠯᠡᠯᠵᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ 
     ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠥ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠨ ᠰᠤᠨᠤᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 
               
               ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ᠃ 
                        2016ᠤᠨ ᠤ6 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ15 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ 
                        ᠬᠠᠢᠯᠠᠷ ᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ᠃ 
       
     
     