  

ᠪᠠᠷᠭᠤᠵᠢᠨᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ

2018-10-22 15:18
  115
  0


                ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠ          
  
    ᠪᠠᠷᠭᠤᠵᠢᠨ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ  
     ᠪᠠᠷᠭᠤᠳᠠᠢ ᠡᠷᠬᠢᠨ﹇ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ﹈‍ ‍ᠣ ᠭᠥᠩᠵᠥ ᠂   
     ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ  ᠰᠤᠳᠤᠨ   ᠬᠤᠬᠡᠨ
     ᠪᠠᠷᠭᠤᠵᠢᠡᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠴᠤᠤᠲᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ  ᠪᠢᠯᠨ ᠃   
          
     ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ   
     ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠯ ᠢ ᠡᠶᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠂   
     ᠬᠤᠷᠢᠯᠠᠷᠳᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ‍ᠣ ᠬᠠᠲᠤᠨ   
     ᠬᠤᠷᠢ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠵᠢᠨ ᠪᠢᠯᠨ᠃   
   
     ᠠᠯᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠪᠤᠭᠲᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ   
     ᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠵᠢᠭᠥᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠡ ᠂   
     ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠲᠠᠨ ‍ᠣ ᠡᠮᠡᠭᠡ   
     ᠠᠭᠤᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠡᠭᠥᠯ ᠪᠢᠯᠨ ᠃   
   
     ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ   
     ᠪᠠᠷᠭᠤᠵᠢᠡᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠂   
     ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ   
     ᠪᠠᠬᠠᠷᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠥᠯᠡᠬᠥ ᠰᠤᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠯᠨ᠃   
   
             ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ ᠂   
                   2018ᠤᠨ10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ16 ‍ᠣ ᠡᠳᠦᠷ ᠂   
                   ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ ᠃   
       
        
     
     