 

     20210801-20210810

2021-08-11 19:00
  138
  0  
      
       
          
         
         
         
   
        
         
         
       
      

20210801      23                 
    (  )                    

20210802      24                 
     ( )                           
         
                 

20210803      25                 
                                        

20210804      26                 
                           

20210805      27                 
                          

20210806      28                 
          (    )                               

20210807     29                 
                                     

20210808      30                 
                             

20210809      1                
                        
         
                    

20210810      2                 
  5  6                   

Августын 1-дэ, хонь сарын 23-й сагаагшин могой удэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Мургэлшид дасан ерээд даянда суужа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: «Хэтэрхи маргалдаангаа дараха хэрэгтэй» гэжэ айлдалаа.

Августын 2-до, хонь сарын 24-й хар морь үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Эмшэ хүн үбэшэн зондо арга хэжэ байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Үнгэрсэн сагай гомдол хэлсэни ухаан сэдьхэлдээ барихагүй" гэжэ айлдалаа.

Үнгэрсэн сагай юүмэ ехээр дурдаха хэрэг үгэй. Ялангуя гомдол санаха бол муу.

Августын 3-да, хонь сарын 25-й харагшин хонь үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Настай хүн залуушуулда: "Боруу ябдалаар ябабал дахин хүнэй түрэл олохогүй" гэжэ хэлнэ. Этигэлтэ Хамба Лама: "Энэ насанда буян хурахаас илүү юүмэ үгэй" гэжэ айлдалаа.

Августын 4-дэ, хонь сарын 26-й хүхэ бич үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэг лама үлзы хутаг буулгаха сан табижа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Бат сэдьхэлээр амьтанай зоболон арилгана" гэжэ айлдалаа.

Августын 5-да, хонь сарын 27-й хүхэгшин тахиа үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Мүргэлэй газарта хүнүүд сэдьхэлэй тэгшэлэн зальбаржа сууна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Оршолоной нюус тайлбари" гэжэ айлдалаа.

Августын 6-да, хонь сарын 28-й улаан нохой үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Догшин улаан дүрсэтэй баруун гартай тонгориг барьсан. Зүүн гартаа габал үргээд ам рууга аршаан шудхажа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Аюулта нисванисай зоболонийнь амталан дарагша" гэжэ айлдалаа.

Августын 7-дэ, хонь сарын 29-й улаагшин гахай удэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Холоос: «Арьяабаала ОМ МА НИ БАД МЭ ХУМ» гэжэ соносогдоно. Этигэлтэ Хамба Лама: «Бэе, Хэлэн, Сэдьхэлэй буянаар сайн урэдэ хуртэнэ " гэжэ айлдалаа.

Августын 8-да, хонь сарын 30-й шар хулгана удэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Зурхайшан: «Зурхайн тоогоор ехэ сайн удэр». Этигэлтэ Хамба Лама: «Гурбан ороной тала дайдаар амгалан» гэжэ айлдалаа

Августын 9-дэ, бичин сарын 1-й шарагшин үхэр үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Арга хэдэг хүн Аюуша Бурханда зальбарна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Сэдьхэлэй судалнууд сайн ажилаха" гэжэ айлдалаа.

Сэдьхэлэй судал гэдэг юүмэ тухай мэдэл намда үгэй ушраас Аюуша Бурханда мүргэхэ хэрэгтэй болоо.
Августын 10-да, бичин сарын 2-й сагаан бар үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
5-6 наснай хүбүүн үзэгдэхэдэнь Этигэлтэ Хамба Лама: "Саглашгүй буянай үрэ" гэжэ айлдалаа.   
     
     