 

ᠡᠷᠬᠢᠴᠡᠬᠦᠯᠦᠯ

2023-06-15 15:45
  27
  0
     ᠰᠣᠯᠠ ᠡᠷᠬᠢᠴᠡᠬᠦᠯᠦᠯ
                         ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠦᠦ
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠰᠣᠲᠠᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠮᠣᠷ
ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠨ
ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠡᠳᠣᠷ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠨᠢ
ᠣᠰᠣᠨ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠮᠡᠲᠦ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪ ᠲᠤ ᠭᠣᠴᠢᠭᠠᠳ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣ ᠳᠤ
ᠣᠯᠣᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠠᠯᠢᠨ ᠢ ᠴᠤ
ᠬᠦᠰᠡᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠡᠪᠤᠯ
ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ
ᠰᠡᠯᠡᠬᠦᠦ ᠰᠠᠭᠣᠬᠣ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠠᠰᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠪᠠᠵᠦ
ᠲᠡᠩᠬᠡᠭᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠮᠠᠭᠣᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ
ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠤᠬᠤᠷᠢᠵᠦ ᠰᠠᠭᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠪᠤᠷᠢ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ
ᠦᠴᠦᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮᠨᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ
ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠪᠢ᠃   
     
     