  

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ

2019-03-21 12:46
  492
  0
                      ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ᠂ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠ 
     ᠨᠠᠰᠤᠨ ‍ᠣ ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ 
     ᠨᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠂ 
     ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ 
     ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠯᠵᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠃ 
         ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠷᠡᠰ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ 
         ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠂ 
         ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠰᠠᠨ 
         ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠶ᠎ᠡ ᠃ 
    ᠬᠦᠮᠥᠨ ‍ᠣ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠥ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠭᠤᠷᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ 
    ᠬᠦᠥ ᠦᠰᠪᠡᠯ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠥ ᠂ 
    ᠬᠤᠬᠡᠨ ᠦᠰᠪᠡᠯ ᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠠᠬᠤ 
    ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠶᠤᠰᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠃ 
         ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠲᠦᠷᠥᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ 
         ᠠᠨᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠪᠦᠬᠥᠳᠡ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠨ ᠂ 
         ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠭᠥᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠥᠨ 
         ᠢᠷᠥᠭᠡᠯ ᠵᠥᠩᠨᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠥᠶ᠎ᠡ ᠃ 
    ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ 
    ᠠᠰᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ 
    ᠬᠦᠥ ᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ 
    ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠤᠬᠡᠨ ᠢᠵᠢᠯᠢᠬᠡᠨ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠡ ᠃ 
          ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠢᠷ ᠦᠰᠭᠦᠭᠡᠨ 
          ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠮᠳᠠᠵᠥ ᠂ 
          ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠥᠨ 
          ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠥ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃ 
 
                 ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ ᠂ 
                       2019 ᠤᠨ‍ᠣ1 ᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠨ28 ‍ᠣ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ 
                       ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠣ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ ᠃  
     
     