  

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ

2019-03-21 12:46
  376
  0
                      ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ᠂ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠ
     ᠨᠠᠰᠤᠨ ‍ᠣ ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ
     ᠨᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠂
     ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ
     ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠯᠵᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠃
         ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠡᠩᠬᠥᠷᠡᠢ ᠦᠷᠡᠰ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ
         ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠂
         ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠰᠠᠨ
         ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠶ᠎ᠡ ᠃
    ᠬᠦᠮᠥᠨ ‍ᠣ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠥ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠭᠤᠷᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ
    ᠬᠦᠥ ᠦᠰᠪᠡᠯ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠂
    ᠬᠤᠬᠡᠨ ᠦᠰᠪᠡᠯ ᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠠᠬᠤ
    ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠶᠤᠰᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠃
         ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠲᠦᠷᠥᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ
         ᠠᠨᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠪᠦᠬᠥᠳᠡ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠨ ᠂
         ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠭᠥᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠥᠨ
         ᠢᠷᠥᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠵᠥᠩᠨᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠥᠶ᠎ᠡ ᠃
    ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ
    ᠠᠰᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂
    ᠬᠦᠥ ᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ
    ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠤᠬᠡᠨ ᠢᠵᠢᠯᠢᠬᠡᠨ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠡ ᠃
          ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠢᠷ ᠦᠰᠭᠦᠭᠡᠨ
          ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠮᠳᠠᠨ ᠂
          ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠥᠨ
          ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠥ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃

                 ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ ᠂
                       2019 ᠤᠨ‍ᠣ1 ᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠨ28 ‍ᠣ ᠡᠳᠦᠷ ᠂
                       ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠣ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ ᠃  
     
     