 

ᠯᠣᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ

2019-06-05 09:31
  505
  0

          ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠯᠢᠶᠣᠣ ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠬᠡᠷᠳᠠᠢ ᠤᠰᠣ
ᠬᠡᠵᠣ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᡁᠧᠪᠸᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠡᠭ ᠴᠢᠣᠸᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨᠠᠬᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠬ ᠤᠷᠣᠠ
᠎ ᠳᠠᠬᠢ ᠯᠢᠣ ᠰᠢ ᠴᠣᠸᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠤᠠ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ
ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠣᠰᠣᠠ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠣᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ
ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠯᠢᠶᠣᠣ ᠡᡁᠧ ᠬᠡᠵᠣ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃
ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 426 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ 33076 ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ
ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠪᠤᠷᠠᠬᠠᠳᠣ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠢᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠶᠠᠩ ᠴᠠᠩᠽᠢ
ᠭᠤᠣᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠠᠣᠬᠠᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠣᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ
ᠤᠷᠣᠰᠣᠠ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠣ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠬᠳᠣ ᠲᠠᠭᠤᠳᠣ ᠭᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠣᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ
ᠬᠢᠯᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠩ ᠱᠠᠠ ᠴᠦᠭᠦᠷᠣᠮ ᠨᠢ ᠦᠶᠠᠷ ᠢ
ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠰᠣᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ
ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠤᠨ ᠴᠦᠭᠦᠷᠣᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃
   
     
     