 

ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ

2020-12-11 09:56
  162
  0


ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠥᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ‍‍‍᠊᠊᠊᠊᠊‍‍‍‍‍᠊᠊ 
ᠨᠡᠢᠬᠡᠮ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠲᠤᠲᠣᠮ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠣᠮᠳᠠᠬᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠰᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭ᠌ᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠣᠳᠣᠮ ‍ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠬᠡᠭᠡᠳ ᠪᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠶ᠋ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ‍ᠢᠶ᠋ᠠᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠳᠠᠭ᠃  ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠡᠴᠡ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ‍ᠢ ᠨᠠᠶ᠋ᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ  ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠥᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠳᠠᠭ ᠠ᠋᠃ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ‍ᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ  ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ‍ᠦᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠶ᠋ᠢᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ  ᠠ᠋ᠴᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂  ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ  ᠲᠤ᠌ ᠪᠤᠶᠤ ᠥᠷᠭᠡᠨ  ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ‍ᠤᠨ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡ ᠠᠪᠤᠭᠴᠢ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠣᠳᠣ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠪᠡᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠪᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ  ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠵᠦ᠃ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ   ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠰᠣᠹᠲ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ‍ᠢ  ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠤᠰ ᠲᠣᠰ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠲᠤ᠌ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶ᠋ᠢᠷᠠᠭ ᠂ ᠨᠠᠶ᠋ᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠂ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠂ ᠱᠣᠭ ᠶᠦᠮᠦᠷ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠂ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠂ ᠵᠦᠢᠷ ᠦᠭᠡᠰ ᠂ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠂ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠂ᠨᠡᠶ᠋ᠢᠭᠡᠮ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠂ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ  ᠂ ᠨᠡᠶ᠋ᠢᠭᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠂ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ  ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ᠂ ᠭᠣᠶᠣᠯᠠᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯ᠂ ᠺᠢᠨᠣ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠂ᠨᠠᠶ᠋ᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠂  ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠂ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠂  ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠂ᠴᠠᠢ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠣᠭᠣᠭ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠂ ᠨᠣᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ  ᠂ ᠤᠷᠤᠭ ‍ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ  ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠂ ᠣᠨᠢᠰᠣᠭ᠎ᠠ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ‍ᠦᠳ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ
ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠴᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠩ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠭᠳᠡᠯ  ᠦᠭᠭᠦᠳᠡᠭ᠃  
     
     