 

 ∙                  

2019-03-25 16:29
  360
  0
 
 
 
ᠫ ∙ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠲᠤ᠄ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠪᠥᠬᠡ᠂ ᠮᠣᠷᠢ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠳᠡᠮ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠳᠦ ᠬᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠭ  ᠪᠣᠯᠢ
П.Очирбат: Компаниуд нийгмийн хариуцлага гээд бөх, морь, найр наадамд жаахан дэм болж, нүд хуурдгаа боль 
 
 
ᠪ ∙ ᠴᠢᠮᠡᠭ | GoGo.mn
 
2019-03-22 15᠄30 GMT+8
 
    《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠯᠲᠠ 2019》 ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂  ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ “Монгол алт 2019” хурал өнөөдөр боллоо. Хурлыг Монголын алт үйлдвэрлэгчдийн холбоо, Монголбанк хамтран зохион байгуулсан юм. 
 
   40000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠲᠥᠯᠦᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠺᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ᠃ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠳᠤ   ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 22 ᠲᠣᠨ ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠢᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 
40000 хүн энэ салбарт ажилладаг. Алт олборлогчид зургаан төрлийн татвар, долоон төрлийн төлбөр төлдөг юм. Алт нь манай улсын эдийн засагт томоохон үүрэг гүйцэтгэдэг, экспортын голлох бүтээгдэхүүний нэг. Өнгөрсөн онд Монголбанк нийт 22 тонн алт худалдан авч, өмнөх жилүүдийн хэмжээг давуулсан юм. 

   ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ 700 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ ᠢ ᠠᠷᠪᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ 336  ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠵᠦ ᠪᠤᠢ АМНАТ       ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠡᠴᠡ 2.5 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ АМНАТ 5 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠣᠯᠭᠤᠨ᠂ АМНАТ ᠢ 2.5 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰ ᠦᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰ ᠢᠯᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠯᠲᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲ ∙ ᠭᠠᠩᠪᠣᠯᠣᠳ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ 
Ингэснээр 700 сая америк доллараар эрдэнэсийн санг арвижуулжээ. Харин энэ оны эхний хоёр сард ердөө 336 кг алт худалдан авсан нь алт олборлогчдын төлж буй АМНАТ өссөнтэй холбоотой. Энэ оны эхнээс 2.5 хувь байсан АМНАТ 5 хувь болж өссөн юм. Уг нь татварын хөнгөлөлт олгон, АМНАТ-ыг 2.5 хувь болгон бууруулснаар бизнесийн орчин сайжирч, далд бизнес ил болсон зэрэг давуу талтайг Алт үйлдвэрлэгчдийн холбооны Ерөнхийлөгч Т.Ганболд ярив.  
 
      АМНАТ        2.5 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰ ᠦᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰ ᠢᠯᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃  
АМНАТ-ыг 2.5 хувь болгон бууруулснаар бизнесийн орчин сайжирч, далд бизнес ил болсон зэрэг давуу талтай. 

    ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠵᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠪ ∙ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠩᠬᠢ 《ᠠᠯᠲᠠ 2》 ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠴᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠢ ᠰᠠᠩᠬᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Хуралд Хөгжлийн банкны Төслийн санхүүжилт, зээлийн газрын захирал Б.Мөнхбаяр товч илтгэл тавьж, тус банк “Алт 2” хөтөлбөрийг хэрхэн санхүүжүүлсэн талаар танилцуулав. Алт олборлогчид зээл авах хүсэлтээ их ирүүлдэг ч бүх төслийг санхүүжүүлэх боломжгүй юм байна. 
 
 
    2017 ᠣᠨ ᠳᠤ 158 ᠺᠢᠯᠣᠭᠷᠠᠮ ᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠩᠬᠦᠵᠢᠯᠲᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠩᠺᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠴᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠬᠡ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ 《ᠠᠯᠲᠠ 2》 ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠩᠬᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
2017 онд 158 кг алтыг тус банкнаас санхүүжилт авсан аж ахуйн нэгжүүд Төв банканд тушаажээ. Цаашид Хөгжлийн банк өөрийн эх үүсвэрээр “Алт 2” хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх бодлого баримтлах юм байна. 
 
    ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠᠩᠺᠠᠨ ᠤ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠠ᠊ ∙ ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠲᠠ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠠᠰᠠᠨ ᠴ ∙ ᠬᠤᠷᠴᠠ 《ᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠥᠬᠥᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠢᠪᠡᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠨ᠎ᠡ᠃ Монполимет групп ᠮᠣᠩᠫᠣᠯᠢᠮᠧᠲ᠋ ᠭᠷᠦᠶᠢᠫ  ᠨᠥᠬᠥᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 
Дараа нь Монголбанкны Нөөцийн удирдлага, санхүүгийн зах зээлийн газрын захирал А.Энхжин үг хэлэхдээ алт цэвэршүүлэх үйлдвэрийн судалгааг хийх ажлын хэсгийг томилсон талаар мэдээлэв. Монгол Улсын Уул уурхайн анхны сайд асан Ч.Хурц “Алт бол үндэсний аюулгүй байдал, тусгаар тогтнолын баталгаа юм. Олборлогч компаниуд нөхөн сэргээлтээ сайн хийвэл олон нийт та бүхнийг дэмжинэ. Монполимет групп нөхөн сэргээлтийг маш сайн хийдэг гэсэн юм. 
 
 
 
 
 
   ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠰᠠᠨ ᠫ ∙ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠲᠤ 《ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠨ  ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠤᠢ᠃ ᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠧᠣᠯᠣᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ   ᠡᠨᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠥᠰᠥᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠮᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠭᠣᠰᠣᠨᠴᠢᠷ ᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠪᠢᠰᠢ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠬᠦ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠃
Ерөнхийлөгч асан П.Очирбат “Нөөцийн нөхөн үүйлдвэрлэл гэж их чухал ажил бий. Алт олборлогчид ашиглалтын геологио сайжруулан, орлогынхоо тодорхой хувийг энэ ажилд зарцуулдаг байх ёстой. Ингэснээр нөөц өснө. Алт олборлох явцад хаягдал их гардаг. Бид хаягдлаа их бага хэмжээгээр тайланд тусгадаг. Гэтэл дамжлага бүрд хаягдал байсаар байна. Тоосонцор алтыг ашиглах технологийг нэвтрүүлсэн нь их чухал. Байгаль хамгаалал зөвхөн алтных биш ерөөс газартай харьцаж буй бүх үүйлдвэрлэгчийн хамгийн чухал зорилт байх ёстой. 
 
   ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠂ ᠭᠣᠯᠣᠵᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠰᠢᠭ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠮᠨᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢᠬᠦ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠰᠤ᠂ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠥᠬᠡ᠂ ᠮᠣᠷᠢ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ    ᠳᠡᠮ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠨᠢᠳᠦ ᠬᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢ᠃ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠴᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂  ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠴᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠳ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠠᠯ ᠦᠷ᠎ᠡ  ᠳᠦ ᠃
Хүмүүс яагаад биднийг шүүмжлэн, голж, эсэргүүцэж байна вэ гэвэл байгаль орчинд зардал гаргалгүй, ашиг бодож, хэмнэлт хийх гээд байгаагийнх юм. Үүний улмаас хөдөөгийн иргэд ус, бэлчээр сүйтгэж байна хэмээн алт олборлогчдод дургүй байна. Мөн орон нутгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулахгүй байна. Нийгмийн хариуцлага гэхээр бөх, морь, найр наадамд жаахан дэм болчихоод нүд хуурдгаа боль. Бодитой туслалцаа үзүүлээч гэж олон нийт шаардаж байна. Тухайн суманд юу хэрэгтэй байна, яаж тусалбал хаа хаанаа үлдэцтэй байхыг харилцан ярилцаад ажиллавал үр дүнд хүрнэ. 
 
   ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠳᠦ ᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠣᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ Иймд алт олборлогчид таны төлсөн татвар таны үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутагт ногдож байгаа эсэхэд анхаарал хандуулах хэрэгтэй гэсэн юм. 
 
   ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ААН      ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠴᠤ ᠲᠤᠰ ᠶᠠᠮᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃
Учир нь ААН-үүдийн төлсөн татвар Сангийн яаманд төвлөрдөг ч тус яам орон нутагт ногдох татварын орлогыг тухай бүрт нь шилжүүлэхгүй байх тохиолдол байдаг аж. 
 
 
GoGo Facebook ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ 
GoGo Facebook Хуудас 
 
             
                               
     
     
     