 

ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪᠤᠯ  ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ

2019-11-17 17:39
  317
  0
ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠡᠡᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠡᠷᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠡᠢ ᠳᠤ ᠴᠡᠰᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠠ

  ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠥᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠡᠡᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠳᠤ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠨᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ 4 ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠬᠤᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠨ ᠯᠦᠡᠭ ᠱᠠᠨ ᠴᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠨᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠡᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠡᠡᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠬᠦᠢᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠡᠡᠰᠢᠳᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠡᠡᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠡᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠨᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠡᠢ ᠳᠤ ᠴᠡᠰᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠬᠤᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠨ ᠯᠦᠡᠭ ᠱᠠᠨ ᠴᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠨᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠡᠢ ᠳᠤ 6 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠠᠷᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠬᠤᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠨ ᠯᠦᠡᠭ ᠱᠠᠨ ᠴᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠨᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠡᠢ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 15 ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ 15 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠤᠷᠳᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠡᠰᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠰᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠴᠡᠰᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠨᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ 10 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠴᠡᠰᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 28 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠴᠡᠰᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠮᠡᠰᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ ᠴᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠡᠳᠤᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃
  8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠦᠡᠭ ᠱᠠᠨ ᠴᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠨᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠡᠢ ᠳᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ 1.5 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠰᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠦᠬᠦᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 5 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠰᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠦᠬᠦᠷᠥᠮ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ 3.5 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠶᠠᠯᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠳᠤ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠤᠰᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠦᠬᠦᠷᠥᠮ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 18 ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠴᠡᠰᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠪᠡ᠃
  ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠬᠤᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠡᠭᠠᠷᠳᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠩ ᠰᠢᠤᠢ᠄ ︽ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠡᠡᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠡᠡᠰᠢᠳᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠡᠡᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠦᠡᠭ ᠱᠠᠨ ᠴᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠨᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠡᠢ ᠳᠤ 3 ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠲᠡᠬᠦᠵᠢᠩ ᠵᠠᠮ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠳᠤᠨᠤᠨ 2 ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠥ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠴᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠯᠭᠤᠡᠡᠴᠢᠤᠨ ᠪᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠤᠨ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠳᠡᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠤᠭᠡ ᠡᠨᠠ ᠵᠢᠯ 1 ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ 6 ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠲᠡᠬᠦᠵᠢᠩ ᠵᠡᠮ ᠨᠡᠮᠡᠵᠥ ᠤᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠠ ᠬᠢᠨᠡᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠱᠡᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠥ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
  ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠭᠡᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠳ ᠶᠠᠭ ᠶᠢᠨ ᠯᠦᠡᠭ ᠱᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠨᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠡᠢ ᠳᠤ ᠲᠦᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠤᠨ ᠨᠠᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠤ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠡᠭᠤᠰᠴᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠡᠬᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠥ ᠴᠢᠮᠡᠬᠦ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠥ᠂ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄  ᠦ᠋ ᠴᠢᠩ ᠯᠠᠨ  
     
     