 

     2020.12.01-2020.12.10

2020-12-03 20:06
  157
  0     
      
       
        
   
         
         
         
   
      
   
         
         
       
      

2020.12.01      16            
                            
         
                     

2020.12.02     17            
                                
         
                           

2020.12.03      18            
                    
         
                                     

Декабрин 1-дэ, гахай сарын 16-й шар бар үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хүн хогоосон шанарай абяан үгэй аялга барьсан суужа байна. Этигэл Хамба Лама: "Зургааан үүднэй хүсэл түрүүлнэ үгэй" гэжэ айлдалаа.
Хоосон шанар бариха аргада зургаан эрхэтэн хамаагүй байхань мүн гэжэ дахин хамаатай байхань зүб.

Декабрин 2-то, гахай сарын 17-й шарагша туулай үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хүн: "Хэрүүл гаргахада хүшэ буураад хий морин доройтоно" гэбэ. Этигэл Хамба Лама: "Шалтагаанаас үйлын үрээ эдэлнэ" гэжэ айлдалаа.
Юү сайн юм, хэрэлдээд хүшэ үгэй болоод, санаа сэдьхэлэй алдаад, амидралаас хосорно. Тымэ ушараас хэрэлдэхэ хэрэгтэй гү?

Декабрин 3-да, гахай сарын 18-й сагаан луу үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Этигэлт Хамба Лама: "Юртэмсын мүн шанарынь мэдэгдээд зоболонь амгалан болоно" гэжэ айлдалаа.
Ямарша юүмэнэй мүн шанарынь мэдсэн бол далда утхань ойлгостой ойро болохо тула сайн. Мэдсэн бол тэрнэй тус эрдэмынь амитанай тусын тулда хэрэглэн ашиглажа болно.   
     
     