 

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠠ

2019-10-11 11:36
  329
  0


   10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 2019 ᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠦ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ 2 ᠠᠯᠳᠠ 2 ᠮᠦᠩᠬᠦ 5 ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠲᠤᠰᠴᠠᠢ᠃
  ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 45 ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ 426 ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ 3 ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠦᠬᠦᠨ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠠᠴᠠ 18 ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃
   ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠄
   ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ 125 kg ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠲᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠦ᠂
   ᠲᠤᠭᠳᠠᠨᠪᠠᠶᠠᠷ 61 kg ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠲᠤ ᠲᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ᠂
   ᠪᠦᠬᠡᠨᠷᠳᠡᠨᠢ 125 kg ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠲᠤ ᠳᠡᠳ᠋ᠯᠡᠨ᠂
   ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ 65 kg ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠲᠤ᠂
   ᠮᠦᠩᠬᠡᠵᠠᠭᠠᠨ 74 kg ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠲᠤ᠂
   ᠠᠯᠳᠠᠨᠭᠠᠷᠤᠳᠢ 86 kg ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠲᠤ᠂
   ᠪᠤᠳᠢᠵᠠᠪ 92 kg ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠲᠤ᠂
   ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ 125 kg ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠪᠤᠷᠢ ᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠦ᠂
   ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃  
     
     