

ᠲᠠᠨ ‍ᠣ ᠬᠢ

2020-05-16 20:51
  32
  0
ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠦᠴᠦᠳᠤ
ᠮᠠᠨᠵᠤ  ᠬᠤᠰᠢᠶ᠎ᠠ
ᠮᠠᠨᠠᠶᠢᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠲᠦᠷᠢᠯᠭᠡ
ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠢᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ
ᠪᠠᠶᠢᠰᠬᠢᠭᠡᠳ ᠱᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠬᠤᠶᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠮᠢᠨᠢ
ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠯ  ᠮᠠᠨᠠᠶᠢᠬᠢ
ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠲᠠᠨ ‍ᠣ ᠬᠢ
ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠨ ‍ᠣ  ᠬᠡᠯᠳᠡᠷᠬᠡᠢ
ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ‍ᠣ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ
ᠮᠠᠨ ‍ᠣ ᠬᠢ ᠃  
     
     