 

ᠵᠤᠯᠠ

2016-11-25 11:35
  329
  0
   
ᠵᠤᠯᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠳ᠂ 
 
   ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠦ ᠮᠠᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠭᠡᠳ᠂ 
  
    ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠮᠠᠨᠢ ᠰᠡᠩᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠯ ᠮᠠᠨᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯᠰᠢᠭᠡᠳ᠂ 
 
   ᠰᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠢ᠃
       
     
     