 

ᠵᠡᠮᠳᠡᠭ

2020-08-09 21:42
  191
  0
    ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠦᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠮᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭ᠃
                 2020.8.9    ᠭᠥᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠢᠶᠡᠴᠡᠪᠡ    
     
     