 

ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠢᠷᠡᠬᠦ  ᠳᠤ

2022-10-17 23:18
  6
  0
ᠴᠠᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠰᠡᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠢ 
ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠠ 
ᠡᠳᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠰᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ  
ᠤᠨᠳᠤᠭᠠᠳ ᠰᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠠ 
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠢ 
ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠰᠤ ᠰᠢᠬ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠠ 
ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠬ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ   
ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠲᠤᠭᠤᠯᠠᠯ᠎ᠠ 
ᠢᠳᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ 
ᠡᠰᠡᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦ ᠴᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ 
ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠳ ᠪᠠᠶᠠᠰᠠᠳᠠᠬ 
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠯ᠎ᠠ 
ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠬ 
ᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ᠎ᠠ 
ᠵᠢᠷᠤᠬᠡᠨ ᠦ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬ ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ 
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ᠎ᠠ 
ᠵᠦᠳᠡᠵᠤ ᠵᠤᠪᠠᠬᠰᠠᠨ ᠴᠠᠬ ᠮᠦᠴᠠ ᠪᠠᠨ 
ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ 
ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ 
ᠵᠢᠯ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ  
ᠡᠳᠤᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ 
ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ 
ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠶᠢ 
ᠨᠠᠨᠳᠢᠩᠨᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ 
     2022.1.1    
     
     