  

ᠦᠮᠥᠭ ᠤᠲᠠᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠶ᠎ᠠ

2020-03-08 13:59
  133
  0
                 ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠ 
     ᠦᠬᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠨ 
     ᠦᠬᠥᠯ  ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ  ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ 
     ᠡᠮᠴᠢ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠮᠢ  ᠪᠡᠨ ᠴᠦᠯᠡᠨ 
     ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ ᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠥ ᠪᠡᠷ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 
     ᠬᠥᠮᠦᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ 
     ᠬᠦᠨᠥᠭᠡᠯᠲᠥ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ᠂ 
     ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠲᠦᠷᠥᠯᠬᠡᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠮᠥᠭ ᠤᠲᠠᠴᠢ 
     ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠥ ᠡᠮᠴᠢ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠮᠠᠭᠲᠠᠯᠲᠠᠢ᠃ 
     ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠥᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 
     ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠨ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠵᠥ᠂ 
     ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠳ 
     ᠨᠠᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢᠲᠠᠢ ᠡᠮ  ᠵᠤᠷ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠥᠨ᠎ᠡ᠃ 
     ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠺᠤᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠢ ᠲᠤᠨᠢᠯᠭᠠᠬᠤ
   ᠰᠢᠳᠢᠲᠥ ᠸᠠᠺᠼᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠥᠭᠡᠵᠥ᠂ 
   ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠥ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ
     ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠥ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ  ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠪᠰᠢᠭᠠᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ 
 
              ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ᠂ 
                       2020ᠤᠨ ᠤ3 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ1 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ 
                       ᠬᠠᠢᠯᠠᠷ ᠬᠤᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠢᠢ᠌ᠤᠢ ᠰᠢᠨ  
                       ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ᠃ 
                                                        
     
     