 

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ   ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ

2020-05-20 16:12
  32
  0
 
 
 
 
 
 
  
 
           
     
           - ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂  ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ  
              ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠰᠥᠨ ᠲᠤᠩ ᠡᠮ   
 
 
 
1. ᠲᠠᠮᠢᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ  ᠡᠮ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠥᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ  ᠥᠢᠯᠡ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃   

2. ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ︵ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ︶ ᠬᠠᠮᠤᠭ   ᠡᠮ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ  ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ‍- ᠢᠨᠢᠶᠡᠬᠥ   

3.  ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠥᠯᠡᠮᠵᠢ  ᠶᠢᠨ  ᠡᠮ ᠠᠵᠤᠭᠤ᠃  

4. ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠭᠡᠳᠡᠰᠥ  ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠪᠢᠬᠥ ᠥᠢᠯᠡ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃   

5. ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ ᠢ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ    ᠵᠤᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠰᠤᠯᠨ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠃   

6 . ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ  ᠤᠨᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ  ᠭᠤᠸᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠮ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠃    

7. ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠥ᠂ ᠨᠠᠮ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ‍ᠣ ᠡᠷᠴᠢᠰ  ᠢ ᠬᠥᠷᠳᠡᠨ᠂ ᠺᠠᠯᠽᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠸᠢᠷᠥᠰ᠂ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ᠂ ᠨᠢᠶᠠᠨ  ᠢ ᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠨᠡᠩ  ᠤᠨᠴᠠ ᠤᠪᠢᠳᠢᠰ  ᠤᠨ ᠥᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃   

8. ᠬᠥᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ᠂ ᠡᠷᠴᠢᠰ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠥᠴᠥᠵᠢᠭᠥᠯᠬᠥ᠂ ᠤᠨᠴᠠ  ᠡᠮ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃   

9.︽ ᠰᠡᠵᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠥ᠂ ᠰᠥᠵᠥᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠷᠢᠯᠥᠨ᠎ᠠ︾᠂ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠥᠨᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠂ 
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠴᠡᠪᠡᠷ᠂ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ  ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠥᠨᠳᠥᠯᠡᠬᠥ᠂ ᠲᠤᠩ ᠡᠮ ᠶᠢᠰᠥᠨ ᠮᠡᠨᠳᠥᠯᠡᠬᠥ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠷᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠥ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠪᠠᠰᠤ ᠡᠷᠡᠭᠥᠯ ᠡᠩᠬᠡ᠂ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ  ‍ᠣ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠠᠨᠢᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠶᠢᠰᠥᠨ ᠲᠤᠩ ᠡᠮ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠭᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮ᠎ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠥᠯᠵᠢᠵᠥ᠂ ᠭᠠᠵᠢᠪᠠᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠃  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
     
     