 

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ   ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ

2020-05-20 16:12
  301
  0
  
  
  
  
  
  
   
  
            
      
           - ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂  ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ   
              ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠰᠥᠨ ᠲᠤᠩ ᠡᠮ   
  
  
  
1. ᠲᠠᠮᠢᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ  ᠡᠮ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠥᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ  ᠥᠢᠯᠡ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃   
 
2. ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ︵ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ︶ ᠬᠠᠮᠤᠭ   ᠡᠮ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ  ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ‍- ᠢᠨᠢᠶᠡᠬᠥ   
 
3.  ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠥᠯᠡᠮᠵᠢ  ᠶᠢᠨ  ᠡᠮ ᠠᠵᠤᠭᠤ᠃   
 
4. ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠭᠡᠳᠡᠰᠥ  ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠪᠢᠬᠥ ᠥᠢᠯᠡ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃   
 
5. ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ ᠢ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ    ᠵᠤᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠰᠤᠯᠨ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠃   
 
6 . ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ  ᠤᠨᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ  ᠭᠤᠸᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠮ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠃     
 
7. ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠥ᠂ ᠨᠠᠮ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ‍ᠣ ᠡᠷᠴᠢᠰ  ᠢ ᠬᠥᠷᠳᠡᠨ᠂ ᠺᠠᠯᠽᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠸᠢᠷᠥᠰ᠂ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ᠂ ᠨᠢᠶᠠᠨ  ᠢ ᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠨᠡᠩ  ᠤᠨᠴᠠ ᠤᠪᠢᠳᠢᠰ  ᠤᠨ ᠥᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃   
 
8. ᠬᠥᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ᠂ ᠡᠷᠴᠢᠰ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠥᠴᠥᠵᠢᠭᠥᠯᠬᠥ᠂ ᠤᠨᠴᠠ  ᠡᠮ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃   
 
9.︽ ᠰᠡᠵᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠥ᠂ ᠰᠥᠵᠥᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠷᠢᠯᠥᠨ᠎ᠠ︾᠂ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠥᠨᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠂  
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠴᠡᠪᠡᠷ᠂ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ  ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠥᠨᠳᠥᠯᠡᠬᠥ᠂ ᠲᠤᠩ ᠡᠮ ᠶᠢᠰᠥᠨ ᠮᠡᠨᠳᠥᠯᠡᠬᠥ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠷᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠥ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠪᠠᠰᠤ ᠡᠷᠡᠭᠥᠯ ᠡᠩᠬᠡ᠂ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ  ‍ᠣ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠠᠨᠢᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠶᠢᠰᠥᠨ ᠲᠤᠩ ᠡᠮ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠭᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮ᠎ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠥᠯᠵᠢᠵᠥ᠂ ᠭᠠᠵᠢᠪᠠᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠃  
  
  
  
  
  
  
             1.                         
2.              
3.                   
4.                 
5.                 
6.                
7.            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
     
     