 

ᠮᠢᠨᠦ ᠮᠠᠭᠤ ᠡᠮ᠎ᠡ

2020-09-12 10:44
  35
  0
ᠭᠠᠩᠭᠠᠯᠵᠢᠷᠠᠢ ᠲᠣᠯᠢᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ
   ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠠᠩᠵᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ
    ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠢ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠯᠠ
      ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ᠋ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠭᠠᠩᠬᠢᠨᠠᠵᠢᠷᠡᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ᠋ ᠲᠡᠷᠬᠡᠳᠡ
   ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠲᠦᠳᠦᠨᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ
    ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠴᠤ ᠴᠢᠬᠢ ᠠᠮᠤᠷ
      ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠭᠠᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠢᠷᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢ ᠢ᠋ᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ
   ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ  ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠣ ᠳ᠋ᠤ
    ᠭᠠᠩ ᠰᠢᠭ᠌  ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠲᠤᠤᠱ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ
      ᠮᠠᠭᠤ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠭᠠᠰᠠᠯᠵᠢᠷᠠᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠢ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ
   ᠤᠢᠯᠠᠭ  ᠬᠠᠢᠯᠠᠭ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ
    ᠭᠠᠯ ᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠤᠤᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠡᠯᠵᠢᠳᠡᠭ ᠨᠢ
      ᠮᠠᠭᠤ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
        
     
     