 

     20210911-20210920

2021-09-21 15:57
  273
  0  
      
       
           
         
         
         

20210911      5                 
                  
         
          2100                     

20210912      6                
                          

20210913      7                 
                      
         
          

20210914      8                
                         
         
             

20210915      9                 
                                         

20210916     10                
                           
         
          

20210917      11                 
                                    
         
               

20210918     12                
                       

20210919      14                 
                         

20210920     15                 
                     

Сентябрин 11-дэ, тахиа сарын 5-й хар нохой үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Этигэлт Хамба Лама: "Гэгээрэлдэ зорюулха тула дэмээ ябадал орхихо хэрэгтэй" гэжэ айлдалаа.
Хиагтын Ехэ нуга тосхоной Самбуев Виталий 2100 хурьга тараасан тула Нэгэ Мянгатан хоньшиной тэмдэгээ хуртэсэн. Удахагүй Хоер Мянгатан хоньшиной тэмдэгээ хүртэхэ.
Хамба Ламын дээдын адис мүнөөдэр хүртэжэ байгы.

Сентябрин 12-то, тахиа сарын 6-й харагшин гахай үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Буяанай ундэс худэлөөд сэдьхэлдэ наран гараа гэжэ соносогдоо.Этигэлтэ Хамба Лама : "Этйгэл сузэг эрдэнийн баялиг" гэжэ айлдалаа.

Сентябрин 13-да, тахиа сарын 7-й хүхэ хулгана үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Намарй сагта шүүдэрлээд манантажа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Агшин дотор үнгэрхэ нас" гэжэ айлдалаа.
Агшин зуура нэгэ юүмэ бодохонь ехэ сайн.

Сентябрин 14-дэ, бичин сарын 8-й хүхэгшин үхэр үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Олоной хуралда үлзы хутаг даллажа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Оройн дээдэ Бурхадай хайр" гэжэ айлдалаа.
Далга абахань аз хүртэхэ тула Бурхадай хайр байха ёстой.

Сентябрин 15-да, тахиа сарын 9-й улаан бар үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хубараг дүрбэн үйл зүү мянган дачи этигэл, мүргэл, Базарсадын тарни болон мандал үргэхыг бүтээжэ байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Хилэнсын зам хаагдажа арюун журамай чанадта хүрэнэ" гэжэ айлдалаа.

Сентябрин 16-да, тахиа сарын 10-й улаагшин туулай үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ лама сүүртэй шангаар дэлгэйн дорьбитор ном табижа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Дайсандаа ехээр баярласан сэдьхэл" гэжэ айлдалаа.
Дайсан дарахань ехэ хэрэгтэй тула баярлажа байгы.

Сентябрин 17-до, тахиа сарын 11-й шар луу үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэг лама: "Хамагын түрүүн өөригөө абараад саашаа дамжиха хэрэгтэй" гэбэ. Этигэлтэ Хамба Лама: "Оюун бэлигэй саада талда бэлгэ бэлиг" гэжэ айлдалаа.
Бэлгэ бэлиг бол Бурхан Багшын ухаан тула хамагийн саана байдаг юм.

Сентябрин 18-да, тахиа сарын 12-й шарагшин могой үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Тэнхээ тамирай мэдрэмжэ гэжэ сонсогдоо. Этигэлтэ Хамба Лама: "Бэлигэй болон буянай чуулгаан" гэжэ айлдалаа.

Сентябрин 19-дэ, тахиа сарын 14-й сагаан морь үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэг хүн зул бадруулаад сэдьхэлээр барьжа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Бурхан болон Бодисадбын даяан бясалгал" гэжэ айлдалаа.

Сентябрин 20-до, тахиа сарын 15-й сагаагшин хонь үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Этигэлтэ Хамба Лама: "Бодитой оршолоной байгаа юүмэн байха, тыгээд шанарынь хоосон" гэжэ айлдалаа.

    
     
     