 

ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠯ IMLD

2017-03-27 18:51
  146
  0
   ᠵᠥᠪ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠣᠬᠣᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠣᠢ︖  ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ 100% ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠂   1. ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ︵ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ︶    
       2.ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ︵ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ︶
       3. ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ       
   ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠥᠨᠡᠬᠢ ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠵᠥᠪ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠲᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠴᠡ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠴᠠᠭ ᠪᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠤ ᠲᠥᠪ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭ ᠰᠣᠨᠣᠰᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠢᠳᠬᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ᠂ ᠢᠩᠭᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠶᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠯ ᠡᠰᠡ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ︕︕︕ http://weibo.com/tv/v/ECd5ooswg?fid=1034:819f2a7c1a175a4450 ebf9e23ea122cd
   
     
     