

    

2019-11-01 12:14
  253
  0
           

                                                                                                              билгүүн                                                                                                                                                                                                                                                                    билгийн ташуур  билгийн млмии  нээгдэх  билгийн сар билгиии улирал  билгийн тоолол                                   билгийн номч                    билгүүн  номч     билгүүн                          билэг төгөлдө р , эрдэм төгс: билгүүн  номч  билэг төгөлдөр , ном эрдэмтэи хүн                                                     
                                                                                         
   +      +      +      +      +                             
   +      +      +      +       
                                                         
             biliɡ         bil    bilim~bilɡə       ~                                                                                        
                                  
        +                                                           
                                                                                                               ʋ:n u:n                        ɡu:n     
                  ɡu:n            
   +                     
   +  +               
   +  +                    
                            
                                                            
                   ʋ:n u:n                                            ɡʋ:n ɡu:n                              
 +  +          ɡ              ɡ                            
                                         +      +  +                                                                                   
   
     
     