 

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠡᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠳ᠋ᠷ

2020-05-12 16:41
  198
  0
    ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  
  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ︵蒙古厘米) ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠭ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ  ᠳᠦ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠢ  ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠭᠦᠮᠣᠨ  ᠤ ᠢᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠥᠨᠲᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠶᠦᠭᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠲᠦᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠶᠦᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠡᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠤᠭᠤ᠃ 
  ᠵᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠴᠢᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ᠄ 
ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠢ ᠠᠮᠰᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠠᠵᠤᠭᠤ᠃ 
ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠨᠣᠭᠳᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ 
ᠤᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠦᠭᠪᠡᠯ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠴᠢᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠴᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠷᠠᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠰᠠᠭᠠᠳ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠵᠣᠬᠢᠬᠣ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠷᠮᠡᠢᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦᠭᠭᠢᠶᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 
ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠮᠠᠶᠢ  ᠳᠤ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠵᠣᠬᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠳᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠱᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠤᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ᠃  
     
     