 

10 ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠲᠠᠢ ︽ᠠᠮᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ︾ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ

2019-12-03 14:10
  131
  0   11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠤ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠦᠤᠰᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠠᠨ᠂ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠤ ᠳᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠢᠡᠭᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠢᠳᠠ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯᠴᠢᠮᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠴᠤᠤᠳᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
   ᠦᠤᠰᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠳᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠴᠤᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠨᠤᠳᠤᠭ᠂ ᠪᠠᠶ᠋ᠬᠠᠦ᠋ᠨᠳᠦᠷ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠰᠢᠯᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠩᠭᠤᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ 7 ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤᠵᠢᠨ ᠤᠶᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠨ ᠵᠠᠩᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠴᠢ ᠰ᠊ · ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨᠵᠢᠮᠢᠰ᠂ ᠮᠦᠡᠭᠭᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ᠂ ᠸᠴᠢᠷᠬᠤᠶᠠᠭ᠂ ᠭᠤ ᠣᠠ᠋ ᠵᠡᠷᠭᠡ 10 ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ ︽ᠵᠢᠷᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠠ ︿ᠠᠮᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ﹀ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ 13 ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠲᠠᠢ᠃ 2018 ᠤᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ︿ᠠᠮᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ﹀ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄  ᠰᠠᠴᠡᠨᠪᠢᠯᠢᠭ ᠠᠯᠤᠰ   
     
     