 

ᠲᠡᠦᠬᠡ

2019-10-14 17:46
  69
  0
ᠲᠡᠦᠬᠡ
︽ ᠲᠡᠦᠬᠡ ︾   ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠦ 4 ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ   ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠯᠠᠯ ᠳᠤᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠬᠤ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ
ᠦᠭᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ:ᠱᠤᠸᠠᠩᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ :10-23 14:29
ᠱᠤᠰᠢᠭ᠎ᠠ : ᠬᠣᠷᠠᠯ
ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ :      ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ &[ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ:]

ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ :0ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ | ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ :1629ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ
ᠦᠭᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ:ᠱᠤᠸᠠᠩᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ :10-22 08:13
ᠱᠤᠰᠢᠭ᠎ᠠ :
ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ :      ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ [ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ:]

ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ :0ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ | ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ :1532ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ
ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠤᠬᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠯᠪᠠᠨ
ᠦᠭᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ:ᠱᠤᠸᠠᠩᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ :10-22 07:55
ᠱᠤᠰᠢᠭ᠎ᠠ :
ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ :ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠤᠬᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠪᠡ ᠬᠤ[ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ:]

ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ :2ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ | ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ :21067ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ
ᠦᠭᠡᠰ ‍ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ:ᠱᠤᠸᠠᠩᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ :10-21 17:18
ᠱᠤᠰᠢᠭ᠎ᠠ :
ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ :      ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦᠷᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤ‍[ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ:]  
     
     