

ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ2

2020-07-16 16:55
  33
  0
        ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ 2
    2020ᠤᠨ ᠤ7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ8 ᠳ᠋ᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯ᠎ᠡ᠃ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠺᠠᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠰᠠᠢᠨ ᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃  
     
     