 

ᠰᠡᠮᠡᠷᠬᠡᠢ  

2020-08-19 16:52
  13
  0
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ
ᠤᠵᠤᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ
ᠤᠷᠳᠤ ᠠᠢᠯ   ᠤ᠋ᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ 
ᠤᠵᠤᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ

ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠤ᠋ᠨ
ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠴᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ
ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠤ
ᠰᠤᠩᠭᠤᠴᠢᠳᠠᠭ  ᠤ᠋ᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ

ᠬᠣᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ
ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠠᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ
ᠬᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ
ᠬᠡᠷᠬᠡᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ

ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠢ᠋ᠢᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ  ᠤ᠋ᠤ
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ᠋ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠤ᠋ᠤ
ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠤ᠋ᠤ
ᠠᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠤ᠋ᠤ

ᠬᠤᠯᠠ ᠢ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠢ 
    ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ  ᠶ᠋ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ
ᠬᠣᠨᠤᠭ ᠡᠳᠦᠷ
    ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ
ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ
    ᠵᠠᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ
ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ
    ᠬᠣᠩᠭᠤᠷ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠬᠡᠰᠦ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ  
     
     