 

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠶᠢᠴᠢᠭᠠᠳ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ︖

2020-05-26 10:36
  197
  0
 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠶᠢᠴᠢᠭᠠᠳ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ︖

ᠥᠬᠢᠨ᠄ ︽ ᠠᠪᠤ ᠡ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠡᠮᠡᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠣᠬᠣᠷ ᠪᠣᠢ︖︾
ᠠᠪᠤ᠄ ︽ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠨᠡᠭ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ︕︾
ᠥᠬᠢᠨ᠄ ︽ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃︾
ᠠᠪᠤ᠄ ︽ ᠤᠤ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠡᠮᠡᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯ ᠣᠬᠣᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠶᠢᠴᠢᠭᠠᠳ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ︖︾  
     
     