 

ᠬᠥᠭᠡᠷᠥᠬᠡᠢ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ

2020-08-05 16:16
  16
  0
                         ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠰᠠᠢᠵᠢᠠ
    ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠥᠪᠡᠭᠲᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ
    ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭ ᠬᠦᠥ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠨ᠂
    ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠢ ᠶᠢᠰᠥᠨ ᠵᠢᠯ
    ᠡᠨᠡᠷᠢᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠵᠥ ᠠᠰᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠃
    ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠥ
    ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠥ ᠬᠦᠥ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠡᠨ᠂
    ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠨᠠᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ
    ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠃
    ᠦᠬᠥᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯᠲᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠥ
    ᠦᠬᠥᠯᠥᠭᠦᠳ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂
    ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
    ᠦᠨᠳᠡᠢᠵᠥ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠃
    ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠦᠷᠥ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ
    ᠦᠮᠥᠭ ᠲᠦᠰᠢᠭ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂
    ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠠᠷᠭᠠᠯᠵᠢᠨ ᠲᠡᠳᠬᠥᠭᠰᠡᠭᠡᠷ
    ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠃
    ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠮᠲᠡᠯ ᠡᠴᠡ
    ᠲᠠᠮᠪᠠᠷᠠᠵᠥ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠡᠨ᠂
    ᠲᠠᠲᠠᠵᠥ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ
    ᠲᠠᠷ ᠲᠡᠩᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠬᠥᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠃
    ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠬᠤᠭᠰᠢᠯ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠴᠤ
    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠭᠤᠤ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠂
    ᠡᠳ᠋ ᠮᠦᠩᠭᠥ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠮᠰᠠᠬᠠᠨ ᠴᠤ
    ᠡᠬᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠦᠷᠥᠰᠢᠶᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠃
                        
              ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ᠃
                       2014ᠤᠨ ᠤ12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ30  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ
                      
     
     