 

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠮ

2018-12-10 09:27
  81
  0
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠮ  
              
                 
  
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ  
ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠠᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ  
ᠨᠠᠶᠢᠷ  ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠥᠳᠲᠦᠷ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ  
ᠨᠠᠢᠮᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠰᠡᠬᠡᠰᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ 
ᠨᠠᠷᠭᠢᠭᠠᠳ ᠨᠠᠷᠭᠢᠭᠠᠳ ᠰᠠᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ  
ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ   
  ᠠᠶ᠎ᠠ ᠤᠭᠵᠤᠮᠬᠠᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠨ᠎ᠠ  
ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠤᠷᠳᠤᠬᠠᠨ ᠴᠡᠯᠡᠶᠢᠨ᠎ᠡ  
ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠵᠠᠰᠬᠢᠨ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ  
ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠳ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ  
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠷᠢᠯᠪᠠ    
ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠬᠦᠨᠲᠦᠷᠡᠨ᠎ᠡ  
ᠰᠦᠨᠢ  ᠭᠦᠨ ᠨᠡᠯᠡᠶᠢᠨ᠎ᠡ  
ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ  ᠤᠨ ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠰᠤ ᠬᠦᠩᠭᠡᠬᠡᠨ ᠲᠣᠷᠪᠠ  
ᠰᠦᠮᠡᠯᠵᠡᠭᠡᠳ ᠰᠦᠮᠡᠯᠵᠡᠭᠡᠳ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠣ ᠦᠬᠡᠢ  
ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠣᠭᠲᠤᠪᠠ 

        2018      
     
     