 

ᠸᠸᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠱᠢᠧᠧᠢ

2018-12-04 15:32
  176
  0
 
     ︽ᠸᠸᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ᠳᠦ ᠱᠢᠧᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠤᠢ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠱᠢᠧᠧᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠳ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠳ᠋ᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ 
 
     ᠱᠢᠧᠧᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠦ᠋ ᠵᠢᠢ ᠶᠢᠨ  1000 ᠯᠢ ᠳᠦ ᠂︵ᠲᠡᠨᠳ᠋ᠨ ᠡᠴᠡ︶ᠯᠦᠧᠧ  6000 ᠯᠢ᠂ ᠯᠦ ᠴᠦ᠋ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠯᠦᠩ  ᠡᠴᠡ  1000 ᠯᠢ ᠳᠦ ᠪᠤᠢ᠂  ᠤᠯᠤᠰ ᠂   1000 ᠯᠢ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠰᠤ᠂ ᠴᠦ᠋ ᠰᠦᠢ  ᠂ ᠠᠬᠢᠭᠠᠳ  3 ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠭᠠᠢ ᠰᠦᠢ  ᠂ ᠠᠬᠢᠭᠠᠳ 3 ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠯᠢᠶᠤᠤ  ᠂     ᠲᠤᠮᠤ᠃︵ᠲᠡᠷᠨ ᠠᠭᠤᠯᠨ ᠢ︶  ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ З00 ᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠬᠢᠭᠠᠳ  3 ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠰᠤ᠂   ᠂ ᠴᠦ᠋ ᠯᠢ  ᠂   3 ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠰᠤ᠂ ᠷᠧᠨ ᠰᠦᠢ  ᠂   5 ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠰᠤ᠂  ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠃         4 ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠯᠢ ᠪᠤᠢ᠂ ᠵᠢᠢ ᠰᠦᠢ    ᠃    ᠂ ᠦᠬᠡ   ᠺᠦ᠋ ᠮᠥᠸᠧ ᠱᠢ᠂ ᠂ ᠳ᠋ᠸᠤ ᠮᠦᠧᠧ ᠯᠸᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠠᠮᠤ︵ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ︶᠂    ᠂   ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠂   ᠂    ᠂     ᠂   ᠃  ᠨᠢ  ᠂    ᠂     ᠃  ᠨᠢ  ᠂  ᠭᠠᠷ   ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃  ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠵᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠂     3 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂  ᠠᠯᠠᠪᠠᠰᠤ 300 ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠂        ᠂    ᠨᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠂  ᠰᠢᠷᠦᠨ ᠳᠦ ᠂    ᠂ ᠰᠦᠪᠡᠯᠡᠵᠤ  ᠡᠯᠬᠦᠨ᠎ᠡ᠂  ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ   ᠃   ᠦᠭᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ  ᠡᠮᠡᠰ ᠨᠢ  ᠂ ᠠᠪᠤ    ᠪᠠᠷᠠᠪᠠᠰᠤ 3 ᠵᠢᠯ ᠤᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂   ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ   ᠂ ᠦ᠋ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠦᠨ 2 ᠤᠨ ‍ᠣ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠩ ᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠸᠤ ᠹᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ᠂    ᠡᠳ᠋ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ 

 ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠡᠬᠦᠯᠲᠨ᠄
ᠱᠢᠧᠧᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠦ ᠶᠡᠬᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠨ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠲᠡᠩᠬᠢᠰ ᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠵᠠᠮ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠦᠦ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠠᠭᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠦ ᠤᠷᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠳ ᠦᠰᠦᠯᠢᠭ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠴᠤᠪᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃  
     
     