 

ᠳᠠᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠠᠯᠠᠷ ᠳ᠋ᠸ ᠦᠶᠤᠨᠢ

2017-10-20 15:01
  258
  1
   ᠳᠠᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠠᠯᠠᠷ ᠳ᠋ᠸ ᠦᠶᠤᠨᠢ᠂ᠪᠣᠯᠢᠸ ᠤᠯᠤᠰ︵玻利维亚︶ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ10582 ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ8 ᠮᠧᠲᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃
      ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠶᠡᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ  
     
     