 

ᠬᠤᠣᠯᠢᠠ ᠭᠤᠣᠯ

2019-06-05 15:18
  293
  0
    ᠨᠣᠠ ᠮᠦᠷᠠᠠ ᠤ ᠤᠰᠣᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠣᠣᠠ
ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠪᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ
ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠣᠯᠢᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷᠣᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠣᠰᠣᠠ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠢᠷᠢᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠩ ᠡ‍ ᠵᠣᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠠ
ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠠ᠂ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠣ ᠨᠣᠠ ᠮᠦᠷᠠᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠣᠠᠬᠤᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ
590 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 2᠂ 8 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠳᠠ
᠎ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠤᠣᠯᠢᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 88 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ
1700 ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩᠱᠢᠩᠳᠣ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠵᠢᠷᠢᠮ
᠎ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠤᠰᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃  
     
     