 

ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠳᠣᠮᠤᠭ︵ ᠨᠢᠭᠡ︶

2018-08-29 23:08
  194
  0
ᠳ᠋ᠦᠩ ᠰᠧ(东四)ᠰᠢ ᠰᠧ(西四) 
   ᠳ᠋ᠦᠩ ᠰᠧ ︵ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡ︶ ᠤᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠫᠠᠢᠰᠠᠲᠤ ᠠᠰᠠᠷ(东四牌楼)᠂ ᠲᠤᠨᠤᠷᠵᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠫᠠᠢᠰᠠᠲᠤ ᠠᠰᠠᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ  ᠠᠴᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠢᠨ ᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠰᠠᠷ ᠨᠤᠷᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠯᠠ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃︵ ᠰᠢ ᠰᠧ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ︶
 
ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳ᠋ᠠᠨ(东单)᠂ ᠰᠢ ᠳ᠋ᠠᠨ(西单) 
ᠳ᠋ᠦᠩ᠂ ᠰᠢ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳ᠋ᠠᠨ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠠᠩ ᠫᠠᠢᠰᠠᠲᠤ ᠠᠰᠠᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠮᠠ ᠾᠧ(亮马河) 
  ᠳ᠋ᠦᠩ ᠵᠢᠢ ᠮᠧᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠨ ᠮᠠᠢᠮᠠᠢᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠦᠭᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ︽ ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠭᠣᠣᠯ︾(晾马河) ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭ᠌ᠳᠠᠨ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠣᠯᠢᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ 

ᠬᠣᠤ ᠵᠢᠶᠠ ᠯᠧᠦ(呼家楼) 
ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠤᠤ ᠣᠪᠤᠭᠲᠤ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠠᠢᠯ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠯᠧᠦ ︵ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠲᠤ ᠠᠰᠠᠷ︶ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠪᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠬᠤᠤ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ 

ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠵᠤᠸᠠᠩ(黄庄) 
  ᠣᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ︽ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ︾(皇庄)᠂ ᠮᠢᠩ ᠲᠥᠷᠦ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠂ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ᠂ ᠲᠠᠢᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠶᠠᠵᠢᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠦ ᠳᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠬᠠᠢᠳᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃
 
ᠦ᠋ ᠺᠧ ᠰᠥᠩ(五棵松) 
  ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠤᠯ ᠨᠢ ᠴᠢᠩ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠢᠳᠦ᠋ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠱᠣᠣ ᠶᠢᠩ ᠦᠨ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠡᠩ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠦᠯᠲᠠ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢᠷᠡᠨ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠮᠣᠳᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ1966 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠵᠦ᠂ ᠣᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠮᠣᠳᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠦ᠋ ᠺᠧ ᠰᠥᠩ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢᠲᠦ ᠭᠠᠷᠴᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠮᠣᠳᠤ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠰᠤᠲᠠᠢ᠃ 
   
     
     