 

ᠬᠠᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠳᠣᠨ ᠪᠦᠰᠠᠬᠥᠢ

2018-09-17 09:17
  245
  0
   
   
   
                                
  
ᠬᠠᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠳᠣᠨ ᠪᠦᠰᠠᠬᠥᠢ  
ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠣᠨ ᠪᠦᠰᠠᠬᠥᠢ   
ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠠᠵᠡᠬᠡᠨ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ  
ᠬᠡᠨ ᠤ ᠴᠤ ᠬᠦᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ  
ᠬᠡᠠᠵᠡᠬᠡᠨ ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠩᠭ᠌ᠠᠨ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ   
ᠵᠠᠬᠥᠳᠥᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠢᠬᠦ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠰᠠᠢ  
ᠵᠢᠷᠥᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠬᠥ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠰᠠᠢ ᠃  
ᠣᠩᠭ᠌ᠣᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠣᠨ ᠪᠦᠰᠠᠬᠥᠢ  
ᠣᠩᠭ᠌ᠣᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠭᠠᠬᠣ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ  
ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠠᠳᠥᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ  
ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ  
ᠵᠠᠬᠥᠳᠥᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠢᠬᠦ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠰᠠᠢ  
ᠵᠢᠷᠥᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠬᠥ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠰᠠᠢ  
ᠡᠨ ᠂ ᠡᠨ ᠂ ᠡᠨ  
ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠣᠨ ᠪᠦᠰᠠᠬᠥᠢ  
ᠲᠠᠷᠣᠣᠬᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ  
ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠥᠷᠣᠬᠡᠳᠥᠯ ᠢ ᠵᠠᠬᠥᠳᠥᠨ ᠳᠤ ᠦᠶᠡᠷᠯᠡᠬᠥᠯᠥᠭᠰᠡᠨ  
ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠤᠯᠠ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ  
ᠵᠠᠬᠥᠳᠥᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠢᠬᠦ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠰᠠᠢ  
ᠵᠢᠷᠥᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠬᠥ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠰᠠᠢ  
ᠡᠨ ᠂ ᠡᠨ ᠂ ᠡᠨ ᠂                       
     
     