 

ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ  ᠶᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠠᠩᠭᠢ

2021-09-18 23:50
  43
  0
ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ English for  Everyone 《 人人学英语 》 ᠳᠡᠪᠳᠡᠷ  ᠢ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ  ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠ ᠲᠤᠮᠤᠴᠤᠤᠯ  ᠳ᠋ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠳᠡᠰ   ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠨ  ᠲᠦᠷᠤᠯᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠵᠦᠢ   19 ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ  ᠢ  ᠲᠦᠯᠤᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ QQ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠂ 《 人人学英语 》 ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ   ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ   QQ ᠪᠤᠶᠤ 钉钉 ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠤᠨ᠂ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠲᠤ   ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ  ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ    ᠂ ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠ     
1. ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ
* ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ   ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠃
* ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠨ  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠮᠤᠴᠤᠤᠯ ᠃


2. ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠩᠭᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ
* 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   11 ᠳ᠋ᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠃


3. ᠨᠤᠮ
* ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ English for  Everyone 《 人人学英语 》 ᠳᠡᠪᠳᠡᠷ ᠂ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠳ᠋ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠦᠪᠡᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ  ᠳ᠋ᠤ ᠴᠤ ᠪᠡᠯᠡᠬᠡᠨ ᠃
* ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢ  ᠳ᠋ᠤ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ  ᠲᠠᠢ ᠃ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠣ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ   ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠃
* ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠦᠢ  ᠶᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠠᠪᠰᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠲᠠᠢ ᠃
* ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠵᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳᠡᠪᠳᠡᠷ   ᠢ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠪᠡᠯ TOEFL ᠪᠤᠶᠤ IELTS  ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢ  ᠲᠠᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ   ᠳᠡᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
* ᠲᠣᠰ ᠨᠤᠮ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠠ 19 ᠬᠡᠯᠨ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠤ᠂                   


4. ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
* QQ ᠪᠤᠯᠤᠨ 钉钉 ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ   ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠃ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠴᠠᠭ  ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
* ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠴᠠᠭ  ᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂   ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ  ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ    ᠂ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠪᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠ ᠦᠭᠴᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
* ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠨ  ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠳᠤᠳᠬᠠᠨ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃5. ᠪᠠᠭᠰᠢ
* ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ  ᠳ᠋ᠤ 20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ   ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ   ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠪᠠ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠪᠡ ᠃
*ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ   ᠳ᠋ᠤ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠨ   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠃  1992 ᠤᠨ   ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ  ᠡᠴᠡ 1996 ᠤᠨ  ᠤ ᠡᠪᠤᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ   ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠳ᠋ᠤ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠨ ᠵᠢᠭᠠᠪᠠ ᠃
*   《 人人学英语 》  2019      English Made Easy  2020    ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ   ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ      

ᠸᠢᠴᠠᠲ : MongolAeil

[Content]
C:UsersmongoDesktopEnglishAd MaterialsMandula Wechat 第4.jpg

6᠂ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ  ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ


7᠂ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ  ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
   
     
     