 

ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ — ᠪ᠊ · ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ

2018-05-14 19:47
  109
  0

    ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠦᠷᠦᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠨ ᠬᠦᠷᠬᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ︾ ᠲᠡᠯᠬᠡᠴᠡ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ 2᠎ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠴᠤ᠋ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠡ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤᠬᠰᠠᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪ᠊ · ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠳ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠤ᠂ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠦ᠊ · ᠨᠠᠴᠢᠨ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠴᠤᠬᠳᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷᠬᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ︽ᠵᠤᠭᠤᠭ︾᠎ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠦᠷᠦᠬᠡᠰᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡ ᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ᠂ ᠪᠡᠶᠡᠷ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠩ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ︽ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ︾᠎ ᠪᠠᠷ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ︾ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ︽ᠬᠦᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ︾᠎ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤ ᠡᠷᠡᠬᠡᠯᠵᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠰᠢᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠡᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠰᠠᠴᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠷᠮ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠮᠤ 

      ᠪ᠊ · ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ᠃ 1985 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠬᠦᠰᠪᠡ᠃ 2001 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠨ  ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ︽ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ︾᠂ ︽ᠶᠡᠷᠢ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ︾ ᠂ ︽ᠦᠷᠦᠬᠡᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠ︾ ᠂ ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠬᠡᠰᠦ︾ ᠂ ︽ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ︾ ᠂ ︽ᠪᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ︾᠂ ︽ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ︾᠂ ︽ᠨᠢᠬᠡ ᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦᠨ︾ ᠂ ︽ᠬᠠᠬᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ︾᠂ ︽ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ︾᠂ ︽ᠨᠤᠳᠤᠭ︾᠂ ︽ᠬᠤᠨ ᠤ ᠦᠳᠦ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠡᠳ ᠪ᠊ · ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ ᠭᠤᠴᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠪ᠊ · ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ ᠦᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠷᠢ᠂ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪ᠊ · ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠬᠡᠳ ᠬᠦᠷᠦᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪ᠊ · ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠦ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠦ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃  ᠠᠭᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠨᠡᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ    
     
     