 

ᠤᠣ ᠮᠦᠷᠠᠠ

2019-06-04 16:15
  190
  0
 
   ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠣᠶᠠᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠭᠤᠣᠯ ᠮᠦᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ︽
ᠢᠣᠢ ᠱᠦᠢ︾᠂ ︽ᠪᠠᠢ ᠯᠠᠩ ᠱᠦᠢ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ︽ᠪᠠᠢ ᠯᠠᠩ
ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠯᠢᠶᠣᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ︽ᠯᠢᠩ ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ︾ ᠬᠡᠵᠣ᠂
ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠪᠠ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶᠠᠰ ︽ᠯᠢᠩ ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ︾ ᠬᠡᠭᠦ ᠪᠤᠶᠣ ︽ᠯᠢᠩ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠮᠦᠷᠠᠠ︾ ᠬᠡᠵᠣ
ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ︽ᠶᠠᠬᠡ ᠯᠢᠩ ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠦ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ︽ᠪᠠᠭ᠎ᠠ
ᠯᠢᠩ ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ︾᠎ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠣ
ᠮᠦᠷᠠᠠ ᠬᠡᠵᠣ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠡᠬᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠡᠬᠢ ᠨᠢ ᠯᠢᠩ
ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠸᠠᠠ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠿᠧ ᠱᠦᠢ ᠲᠠᠩ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠸᠠᠠ
ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ᠂ ᠯᠢᠩ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ᠂ ᠡᡁᠧ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠴᠢ ᠯᠢᠩ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ
ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠠ ᠵᠠᠩᠽᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠣᠰᠣᠠ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠡᠭ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠬᠢ ᠨᠢ
ᠡᡁᠧᠪᠸᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠡᠭ ᠴᠢᠣᠸᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠰᠦᠩ ᠶᠢᠩᠽᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠱᠦᠢ ᠴᠢᠣᠸᠠᠠ ᠭᠸᠣ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠴᠣ᠂
ᠴᠢ ᠲᠢᠶᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠸᠠᠠ ᠵᠠᠩᠽᠢ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠠᠷᠣ ᠪᠠᠷ ᠯᠢᠩ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠵᠣ᠂
ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠡᠷᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠢ ᠲᠢᠶᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠸᠠᠩ ᠵᠠᠩᠽᠢ
ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠯᠢᠩ ᠡᡁᠧ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠡᡁᠧ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠯᠢᠩ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠠ ᠰᠦᠩ
ᠵᠠᠩᠽᠢ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠸᠠᠠ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠢᠠ ᠵᠠᠩᠽᠢ ᠭᠦᠷᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠡᠬᠢ ᠲᠠᠢ
ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠡᠭ᠂ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 51 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠠ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ
ᠭᠠᠷᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠬᠠᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ᠂
ᠳ᠋ᠠ ᠴᠢᠩ ᠽᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠱᠠᠠ ᠽᠦᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠭᠦᠷᠣᠬᠡᠣᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠡᠬᠢ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠡᠭ᠂
ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 98᠂ 5 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠡᠬᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠶᠠᠠ ᠴᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠤᠭᠤᠯᠢ ᠭᠤᠣ
ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ?᠎ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠴᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠤᠷᠣᠰᠣᠠ᠂
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠ ᠠᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭ ᠢᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠠ
ᠤᠰᠣ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠸᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠸᠠᠠ ᠠᠴᠠ
ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠ᠂ ᠠᠷᠰᠯᠠᠠᠳᠣ ᠭᠤᠣ᠂ ᠰᠠᠠ ᠸᠠᠠ ᠽᠢ᠂ ᠴᠢᠠ ᠵᠢᠶᠠ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠠ᠂ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠸᠠᠩ
ᠱᠠᠠ ᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠤᠰᠣ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠪᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠠ ᠤᠷᠣᠰᠣᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠳ᠋ᠠᠢ
ᠸᠠᠩ ᠱᠠᠠ ᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠸᠠᠠ ᠱᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠤ ᠠᠮᠠ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡ
ᠡᠷᠬᠢᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠪᠡᠬᠡᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠤᠸᠠᠠ ᠱᠠᠠ ᠽᠦᠢ ᠴᠦᠭᠦᠷᠣᠮ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ
ᠤᠰᠣ ᠨᠢ ᠭᠤᠸᠠᠠ ᠱᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ 9 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠣᠰᠣᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠠ ᠴᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠵᠢᠶᠠᠠ
ᠴᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠠᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠤᠷᠣᠰᠴᠣ᠂ ᠵᠠᠩ ᠲᠢᠶᠣᠣ ᠭᠸᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠣ
ᠯᠢ ᠯᠦᠩ ᠱᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠭᠠᠷᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ
ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠤᠷᠣᠰᠣᠠ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠠ
ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠣᠪᠤᠷᠭᠠᠳᠣ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠣᠪᠤᠷᠭᠠᠳᠣ
ᠭᠤᠣᠯ ︵ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ︽ᠬᠤᠭᠤᠰᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃︶ ᠵᠢᠶᠠᠠ ᠴᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠸᠠᠩ ᠪᠤᠣ ᠶᠢᠩᠽᠢ
ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠣ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠴᠣ᠂ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ 28 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠬᠢᠠ
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠲᠣᠣ ᠬᠤᠸᠠ ‍ᠣᠣᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠩᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯ ︵ᠪᠠᠰᠠ ︽
ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠳᠠᠳᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠶᠣ ︽ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠭᠤᠣᠯ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠪᠢᠶᠠᠴᠢᠯᠠᠠ
ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ︽ᠱᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ︾ ᠬᠡᠪᠠ᠃ ᠯᠢᠩ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠠᠵᠢᠶᠠᠽᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠣᠸᠠᠠ
ᠵᠠᠩᠽᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠴᠣ᠂ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 45 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ︶ ᠢᠷᠠᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠠᠠᠳᠠ
᠎ ᠠᠴᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠡᠷᠬᠢᠠ ᠫᠢᠡᠭ ᠹᠠᠩᠽᠢ᠂ ᠰᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠠ ᠰᠠᠠ ᠵᠢᠶᠠ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ
ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠰᠧ ᠭᠤᠸᠠᠠ ᠶᠢᠩᠽᠢ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ︵ᠡᠷᠳᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠡᠵᠣ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠯᠢᠩ ᠶᠣᠸᠠᠠ
ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠣ ᠶᠢᠩᠽᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠩ ᠵᠠᠩᠽᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠴᠣ᠂ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ
33᠂ 5 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ︶᠎ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠡᠷᠬᠢᠠ ᠤᠷᠣᠰᠴᠣ᠂ ᠨᠠᠠ ᠱᠣᠣ ᠵᠸᠠ
ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠠᠮᠠ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠪᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠬᠢ ︵ᠤᠣ ᠮᠦᠷᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ︶
᠎ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠡᠭ᠂ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 99᠂ 5 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠡᠬᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠦᠯᠠᠷ
᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠱᠣᠣ᠂ ᠱᠦᠢ
ᠴᠢᠣᠸᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠠ᠂ ᠱᠦᠢ ᠴᠢᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠩ ᠨᠢᠣ ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ᠂
ᠴᠣᠣᠶᠠᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠮᠦᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠤᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠠ
ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠠ ᠱᠸᠡᠭᠯᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠ᠂ ᠶᠠᠬᠡ ᠫᠢᠡᠭ ᠹᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ
ᠲᠠᠮᠵᠢᠠ᠂ ᠯᠣᠣ ᠬᠣ᠋ ᠱᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠠᠠᠵᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠠᠵᠢᠶᠠᠽᠢ
ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠠᠳᠠ ᠭᠦᠷᠣᠬᠡᠣᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠰᠠᠠ ᠵᠢᠶᠠ ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠱᠠᠷᠳᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠬᠡᠣᠠ
ᠪᠠ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠴᠣᠣᠶᠠᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠠ᠂
ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠣ ᠳᠤ ᠱᠢ ᠵᠢᠶᠠ ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠤᠣ᠂ ᠴᠠᠩ ᠪᠤᠣ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ
᠎ ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠠ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠭᠤᠣ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠸᠢ ᠫᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤᠷᠣᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠨᠠ
ᠭᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 80 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠪᠸᠢ ᠫᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠤ
ᠤᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠦᠯᠠᠷ ᠮᠦᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠬᠡᠷ᠂ ᠶᠠᠬᠡ
ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ᠂ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠪᠠᠯ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠮᠣᠷᠦ᠋ᠢᠠ᠂ ᠵᠢᠣ ᠭᠤᠸᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠠᠠ
᠎ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠠᠵᠸᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤᠷᠣᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 57
ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠣ ᠮᠦᠷᠠᠠ ᠨᠢ ᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠠ ᠪᠦᠸᠧ ᠬᠠᠢ ᠲᠠᠩᠬᠢᠰ ᠲᠤ
ᠤᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤᠷᠣᠳᠠᠬ᠃   
     
     