 

ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠣᠳ

2021-01-10 11:11
  36
  0
 ᠴᠠᠬᠢᠷᠬᠣ ᠢᠯᠳᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠮᠪᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ 
 ᠴᠠᠬᠢᠯᠬᠣ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ 
 ᠴᠠᠭ ᠡᠷᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ  
 ᠴᠡᠪᠡᠬᠥᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ  
  ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠣᠳ ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠣᠳ 
 
ᠴᠠᠭᠯᠠᠰᠢ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ 
ᠴᠣᠴᠠᠰᠢ ᠥᠬᠡᠢ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ 
ᠴᠢᠮᠠᠯᠠᠰᠢ ᠥᠭᠡᠢ ᠬᠥᠴᠥᠷᠬᠡᠭ 
ᠴᠢᠳᠠᠰᠢ ᠥᠭᠡᠢ ᠬᠡᠢᠮᠣᠷᠢᠳᠠᠢ 
  ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠣᠳ ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠣᠳ 
 
 ᠡᠷᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠰᠣᠴᠢᠭᠠᠵᠥ  
 ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡᠬᠥᠯᠵᠥ  
 ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠠᠭᠣᠯᠵᠥ  
 ᠡᠴᠡᠵᠥ ᠴᠣᠴᠠᠰᠢ ᠥᠬᠡᠢ ᠭᠠᠪᠰᠢᠭᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  
  ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠣᠳ ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠣᠳ 
 
ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠣᠷᠢᠰᠬᠠᠵᠥ  
ᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠳᠠᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠥᠬᠥᠳᠬᠡᠵᠥ
ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠣᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠣᠯᠵᠣ 
 ᠠᠵᠠ ᠬᠡᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠥᠭᠰᠡᠨ  
  ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠣᠳ ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠣᠳ 
 
ᠳᠥᠮᠡᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷ  ᠴᠠᠬᠠᠷ 
ᠳᠥᠮᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠥᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ  
ᠳᠥᠷᠬᠡᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠬᠣᠷᠳᠣᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷ 
ᠳᠣᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ   
  ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠣᠳ ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠣᠳ 
  ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠣᠳ ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠣᠳ 
 
 
   
     
     