 

  

2018-11-30 21:05
  722
  0
       
                        
          
        
            
           
                       
            
         
    ᠄
                                                ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ‍ᠣ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠴᠠᠭ   ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠃
     
                
                                           ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠴᠠᠭ   ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮᠬᠡᠨ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ‍ᠣ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠴᠤ  ᠃
      
                       
    
             ︱    ︱        
      
            
    
  
1.     2015  2017      
       2018      
              
 
2.          
                             
             
 
     
                         
          2         
2019     
  
    
 12  
  1,3,5,7,8,10,12 (31  )
  4,6,9,11  (30  )
  2 (28 29   )   
     
     