  

ᠲᠠᠯᠠᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ

2019-06-06 09:24
  101
  0
    ᠮᠣᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠢᠪᠴᠣᠣ ᠤᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠣᠨᠢ 
ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠣᠣ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠠᠯᠠᠩ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ 
ᠲᠠᠯᠠᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠡᠵᠠᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠷᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ︽ᠲᠠᠯᠠᠠ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢ 
ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠠᠣᠠ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠣᠯ ᠡᠭᠦᠰᠴᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠂ 
ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠮᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠣ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠰᠢᠯᠢ 
᠎ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠢ ᠬᠠᠪᠴᠢᠵᠣ ᠮᠣᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯᠴᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ 
250 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠨᠢ 50~100 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ︽ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ 
ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠺ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠤᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠦᠮᠠᠣᠠ 
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠣ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠠᠴᠠ 2337᠂ 7 ᠮᠧᠲᠷ 
ᠦᠠᠳᠣᠷ᠃ ᠮᠢᠩ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ︽ᠴᠢᠩ ᠱᠠᠠ︾ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠡᠵᠣ᠂ 
ᠴᠢᠩ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ︽ᠳ᠋ᠠ ᠴᠢᠩ ᠱᠠᠠ︾ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠨᠠᠮ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠭ᠍ᠴᠠ ᠠᠰᠬ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠯ ᠬᠠᠳᠠ ᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠮ᠎ᠠ 
ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠮᠬᠠᠠ᠂ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠴᠠᠪ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠩᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ 
ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ 
ᠢᠯᠠᠣᠠᠳᠠ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠪᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠬ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ 
᠎ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠰᠣ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠰᠣ᠂ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠣ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠣ 
ᠮᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠮᠣᠳᠣ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ᠂ ᠲᠠᠮᠣᠷ᠂ ᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠦ᠂ ᠵᠠᠰ᠂ ᠪᠠᠯ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ 
ᠰᠢᠷᠪᠤᠰᠣᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠴᠣᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠭᠦᠭᠦᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠦᠬᠡᠭᠦᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ 
ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠠᠬᠳᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠠᠠ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠠ ᠬᠡᠪᠠᠯ ᠪᠦᠷᠭᠦᠣᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ᠂ ᠢᠮᠠᠭᠠᠠ 
ᠭᠦᠷᠣᠬᠡᠰᠣ᠂ ᠠᠷᠭᠠᠯᠢ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ᠂ ᠵᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠤᠭᠤᠨᠣ᠂ ᠵᠦᠷ ᠭᠤᠷ ᠮᠠᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ 
   
     
     