

  

2020-02-26 16:02
  34
  8
   ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡ ᠲᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠬᠦᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠠᠬᠢ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠨ ᠬᠦᠬᠡᠮᠳᠦᠭ ᠤᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ 
    ᠲᠤᠬᠤᠮᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠯᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠤᠴᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ  ᠰᠢᠯ ᠴᠤᠮᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠴᠠᠢ ᠴᠤ ᠰᠢᠭ᠋᠂ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ   ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠭ  ᠴᠤ ᠰᠢᠭ᠃ ᠤᠮᠤᠭᠯᠠᠩ ᠲᠡᠭᠵᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠳ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠠᠯᠤᠰᠷᠠᠨ ᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠲᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠤ ᠪᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠢ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠯᠬᠡᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠠᠢᠵᠠᠮᠳᠠᠢ ᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠳᠡᠨ ᠰᠢᠷᠳᠡᠬᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠨ ᠬᠡᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠯᠬᠠᠷᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠢᠮᠤᠷᠢ ᠰᠡᠷᠬᠦᠬᠡᠬᠦ  ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠡᠨᠡ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ  ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ? ᠪᠢ᠃  ᠮᠢᠨᠦ  ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ      ᠃ 
   ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠡᠶᠤᠷᠡᠵᠦ ᠬᠢᠩᠰᠢᠨ᠂ ᠬᠡᠢᠷᠬᠡᠵᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠳ᠂ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠨ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠲᠤᠤᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠤᠨᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠵᠦᠬᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠴᠠᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠵᠤᠷᠢᠳᠠᠭ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳ᠂ ᠬᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠬᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠴᠡᠬᠦᠬᠡᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠤᠷᠤᠮ ᠮᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠪᠳᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ᠂ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠪᠢ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠴᠢᠨᠦᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠦᠨᠦᠰᠦᠭᠳᠡᠨ ᠪᠢ  ᠴᠠᠭᠠᠪᠤᠷ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠨᠦᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ  ᠪᠢ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠴᠠᠭᠠᠪᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠲᠠᠪᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ 
   ᠤᠳᠤ ᠪᠢ ᠬᠡᠶᠤᠷᠡᠵᠦ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠨ ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠴᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠶᠦᠷᠡᠯ ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠯ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠯ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠠᠴᠢ ᠦᠭᠡᠢ  ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠢᠮᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠬᠢᠷ᠂ ᠬᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠭ ᠰᠢᠭ᠋ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ  ᠸᠢᠷᠤᠰ ᠢ ᠦᠯᠳᠡᠭᠰᠡᠨ                                                                           
                                                                   
     
     