  

ᠲᠠᠷᠳᠠᠩ ᠵᠠᠮ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠠᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠢᠯᠡᠬᠦᠴᠠ

2019-08-26 13:43
  127
  0
  ᠲᠠᠷᠳᠠᠩ ᠵᠠᠮ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠠᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠢᠯᠡᠬᠦᠴᠠ 
              
    ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯᠡᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠲᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤᠳ᠂ ᠬᠠᠷᠡᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠯᠠ ᠵᠢᠭᠳᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠡᠪᠳᠡᠢᠬᠡᠨ᠃ ᠲᠦᠷᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠨᠳᠠᠭ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠱᠠᠳᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ‍ᠣ ᠰᠠᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠬᠦᠴᠤᠨ ‍ᠣ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠦᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ᠁᠁ ᠬᠦᠬᠡᠷᠤᠬᠦᠢ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠵᠤᠯᠵᠡᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠳᠤᠳ ᠨᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠨᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠦᠬᠡᠷᠡᠨ ᠵᠢᠭᠳᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃  
   ᠲᠡᠮᠢ ᠬᠡᠳᠤᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠤᠯᠵᠡᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠳᠤᠳ ᠪᠦᠳᠤᠬᠦᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠬᠤᠯᠡ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠡᠢᠮᠤ ᠯᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠬᠡᠷᠡᠨ ᠬᠦᠬᠡᠷᠡᠬᠡᠳ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠦᠷ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠪᠤᠰᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ᠃ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠲᠡᠢ ᠲᠤᠪᠳᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠡᠮᠤᠨᠡᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ‍ᠣ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ‍ᠣ ᠵᠠᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠳᠡᠬᠢ ᠮᠤᠳᠤᠳ ᠰᠠᠪᠡᠨ ᠰᠠᠪᠡᠨ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤ᠁ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠡᠷᠬᠦᠬᠡᠮ᠎ᠡ ᠠᠶᠠᠳᠡᠢᠬᠠᠨ᠃  
   ᠭᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠤᠰᠬᠢᠷᠡᠯᠳᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠤᠷᠡᠮ᠎ᠠ ᠵᠡᠢ  ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠳᠤᠭᠡᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠵᠠ ᠮᠦᠷᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠯᠢᠭ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠤᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠯᠡᠰᠢᠷᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠪ᠁  
   ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠤᠰᠡᠯᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠨ ‍ᠣ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠬᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠰᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠡᠨᠳᠡᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠤ ᠭᠠᠷᠵᠤ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠯᠵᠠ ᠮᠦᠷᠬᠦᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠁  
  ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠲᠡᠢ ᠨᠢᠴᠠ ᠮᠦᠷᠬᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠡᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠷᠵᠤ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠲᠡᠢᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠤᠴᠢᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠁ ᠬᠦᠬᠡᠷᠤᠬᠦᠢ᠁ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠡᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠢᠨᠤᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠭᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠷᠡᠵᠤ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡ ᠰᠠᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠳ ᠪᠦᠷ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠬᠦᠷᠤᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠠ᠃ ᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠢᠮᠤ ᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠤ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠪᠤ ᠠᠷᠪᠠ ᠲᠤᠩᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠬᠦᠮᠤᠨ ‍ᠣ ᠠᠮᠢᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠸ᠃  
ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠬᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠳᠠᠩ ᠵᠠᠮ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ᠂ ᠲᠤᠷᠵᠤ ᠪᠦᠳᠤᠷᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠦ᠋ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠪᠳᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ᠃ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠩᠬᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳ᠋ᠥ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠵᠡ ᠮᠡᠳᠤ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠶᠤᠯ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠡᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠢᠳᠡᠢ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠡᠮᠵᠡᠳᠡᠢ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠠᠢᠷᠮᠠᠢᠵᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠠᠭ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠬᠦᠴᠤᠨ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦ ᠲᠠᠨᠢ ᠦᠬᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠡ︕ 
 
    
    
     
     