 

ᠰᠠ ᠮᠦᠩᠭᠥᠨ ᠡᠪᠥᠯ ᠦᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠮᠦᠰᠥᠨ ᠦ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ

2020-08-11 15:55
  11
  0
                      ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠ
      ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ
      ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠮᠥᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂
      ᠴᠠᠰᠤ ᠮᠥᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ
      ᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠤᠢᠷᠴᠤᠳ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠥᠨᠡᠮ᠃
      ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠶᠢᠰᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠢ ᠰᠥᠷᠴᠥ
      ᠡᠪᠥᠯ ᠦᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂
      ᠬᠤᠲᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠩᠬᠠᠨ
      ᠬᠤᠲᠠᠯᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠨ ᠨᠠᠷᠭᠢᠯᠳᠤᠨᠠᠮ᠃
      ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ
      ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ᠂
       ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
      ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂᠂᠂᠂᠂᠂
      ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠤᠯ ᠬᠤᠬᠡᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ
      ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ᠂
      ᠤᠷᠴᠠᠨ ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳ
      ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠥ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠃
      ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡ ᠢᠳᠤᠭᠠᠨ
      ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂
      ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠥᠪ
      ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠢᠭᠤᠴᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠡᠮᠥᠰᠬᠡᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠯ ᠨᠢ
      ᠡᠮᠡᠭ᠌ᠲᠡᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠭᠠᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂
      ᠴᠦ᠋ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭᠠᠬᠤ
      ᠴᠥᠮ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠥ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠠᠵᠢ᠃

                 ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

                      2019ᠤᠨ  
     
     