 

ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠥᠰᠦᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ᠎ᠠ

2019-12-05 20:39
  173
  0
 
    12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠬᠤᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠰᠬᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠲᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠮᠠᠨᠠᠨᠬᠤᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠠᠭ ᠦᠬᠡᠷ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠡᠳ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃
    ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ︽ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠡᠬᠢ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶᠡᠵᠢᠯ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠨᠠᠶᠢᠬᠢᠨ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠤᠶᠠᠵᠦ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠡᠳ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠤ 40 ᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ᠂ 15 ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ 14 ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠲᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 
  ᠲᠡᠳᠡ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠠᠶᠢᠯ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠠᠪᠴᠦ᠂ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠳᠤᠬᠤ ᠤᠡᠭᠭᠤᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠶᠠᠵᠦ ᠪᠤᠷᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 10 ᠠᠴᠠ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠳᠤᠵᠦ᠂ 1500 ᠵᠢᠩ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃
    ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤᠤ ᠲᠢᠶᠧ ᠵᠤᠸᠠᠩ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠰᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠮᠠᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠵᠢᠯ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠰᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃  ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄  ᠪᠠᠶᠠᠠᠮᠥ᠋ᠩᠬᠡ ᠴᠡᠯᠮᠡᠭ ᠬᠦᠪᠴᠢᠨ ᠦᠨᠢᠷ ᠬᠠᠨ ᠯᠢᠩ ᠯᠢᠩ ᠪᠣᠣ ᠴᠢᠩ ᠱᠧᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠴᠦᠨ ᠴᠠᠩ ᠡᠾᠧ ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ  
     
     