 

ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠰᠢᠷᠭᠤᠭᠤᠯ

2019-06-05 15:59
  434
  0
  
    ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠠᠮᠵᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠰᠢᠷᠭᠤᠭᠤᠯ ᠪᠤᠯ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ
ᠰᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠳᠣᠯᠬᠡᠠ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠠᠯᠳᠠᠠ
ᠠᠭᠤᠢ - ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠠᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠣᠣᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠲᠦᠪ
᠎ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ 45 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠶᠢᠳᠣ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ
᠎ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ 670 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠴᠠ
ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠪᠠᠷᠤᠬ 1 ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ 18 ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠨᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ
ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠳᠠᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ︽ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠰᠢᠷᠭᠤᠭᠤᠯ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠨᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠠ
ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠦᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠡᠰᠣ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠣᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠ ᠪᠤᠯᠠᠬ
᠎ ᠤᠨ ᠤᠰᠣ ᠬᠤᠷᠴᠢᠬᠢᠨᠠᠠ ᠤᠷᠣᠰᠳᠠᠬ᠃ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠰᠢᠷᠭᠤᠭᠤᠯ ᠢ ᠰᠢᠷᠭᠤᠬᠰᠠᠠ
ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠳᠤ ᠠᠳᠠ ᠴᠢᠣᠠᠭᠦᠷ ᠬᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠠᠶᠣᠯ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠨᠢ
ᠡᠳᠠᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠳᠡᠭ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠦᠵᠠᠮᠵᠢᠳᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠬᠳᠠᠢ ᠠᠭᠤᠢ ᠰᠢᠷᠭᠤᠭᠤᠯ ᠨᠢ
ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠰᠢᠷᠭᠤᠭᠤᠯ ᠢ ᠰᠢᠷᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠠ ᠪᠤᠯᠠᠬ ᠤᠨ
ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠ ᠢ ᠤᠮᠳᠠᠯᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠰᠢᠷᠭᠤᠭᠤᠯ ᠨᠢ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠬᠰᠠᠠ
ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  
     
     