 

ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠡᠳᠦᠷ

2019-03-25 15:50
  38
  0
                 ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠠ
            2019ᠤᠨ ‍ᠣ4ᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠨ21 ‍ᠣ ᠡᠳᠥᠷ
     ᠡᠳᠥᠷ ᠰᠥᠨᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠥᠥ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ
     ᠡᠨᠡᠬᠥ ᠡᠳᠥᠷ ᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠂
     ᠡᠳᠥᠷ ᠦᠵᠡᠯᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ
     ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃
     ᠡᠷᠲᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ
     ᠡᠪᠥᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠥᠰ ᠮᠠᠨᠢ ᠂
     ᠡᠨᠡᠬᠥ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠭᠡᠵᠥ
     ᠡᠳᠥᠷ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠨ ᠃
     ᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ‍ᠣ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ
     ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠥᠷ ᠭᠠᠷᠴᠥ ᠡᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠂
     ᠡᠰᠨᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠭᠤᠷ
     ᠢᠯᠢᠪᠢᠭᠥᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ‍ᠣ ᠠᠷᠢᠭᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠳᠢᠰᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
     ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠥ
     ᠬᠠᠶᠢᠯ ᠤᠷᠤᠰᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠠ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠂
     ᠬᠠᠷᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ
     ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠤᠴᠠᠨ ᠢᠷᠡᠬᠥ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠶᠤᠮ ᠃
     ᠲᠥᠯ ᠮᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ
     ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠲᠥᠯᠵᠢᠬᠥ ᠴᠠᠭ ᠂
     ᠦᠶ᠋ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ
     ᠦᠷ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠪᠢᠯᠨ ᠃
     ᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠨ
     ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠳᠡᠮᠪᠡᠷᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠂
     ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ‍ᠣ ᠢᠷᠥᠭᠡᠯ ᠪᠦᠬᠥᠢ
     ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠥᠭᠰᠡᠭᠡᠮ᠎ᠡ ᠡᠳᠥᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
     ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠡᠮᠡᠨ
     ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠱᠠᠲᠥ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠠᠬᠠ ᠂
     ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ
     ᠳᠡᠷᠪᠡᠨ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦᠷᠨᠢᠭᠥᠯᠪᠡᠢ ᠃
     ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
     ᠳᠡᠭᠡᠳᠥᠰ ᠦᠨ ᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠂
     ᠳᠡᠭᠵᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠬᠥᠳᠡ ‍ ᠶᠢᠨ
     ᠳᠡᠭᠡᠳᠥ ᠤᠶᠤᠨ ‍ᠣ ᠤᠩᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠢᠯᠨ ᠃
     ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶ᠋ᠢ
     ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠥᠥ ᠤᠭᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠥ ᠬᠦᠮᠥᠰ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠵᠡᠢ ᠂
     ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠨ ᠴᠦᠯᠪᠡᠬᠥ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠭᠠᠴᠢ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠡ
     ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃
     ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ‍ᠣ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠶ᠋ᠢ
     ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠥ ᠂
     ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠦᠷᠥᠨ ‍ᠣ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ
     ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠳ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠃
     ᠬᠥᠭᠡᠷᠥᠬᠥᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠪᠡᠢ ᠡᠪᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
     ᠬᠦᠮᠥᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠂
     ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠰᠡᠯ ᠮᠦᠷᠥᠭᠡᠳᠡᠯ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
     ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠴᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃

             ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ ᠂
                2019ᠤᠨ ‍ᠣ3 ᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠭ21 ᠡᠳᠦᠷ ᠃
    
    


     
     
     