 

︽ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ︾ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠲᠣᠣ ᠭᠦᠸ᠋ᠸ ᠯᠢᠨ

2020-12-27 13:34
  15
  0
ᠲᠤᠰ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠵᠦ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠭᠭᠦᠯᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠪᠡ᠃ ᠲᠣᠣ ᠭᠦᠸ᠋ᠸ ᠯᠢᠨ ‍᠄ ᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ  ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠍ᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠭᠠᠨ ᠰᠧᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠸ᠋ᠸ ᠯᠢᠨ ᠨᠢᠭᠦᠯᠰᠦᠭᠦᠡᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦᠭᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ︵ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ︶ ᠢ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠵᠢᠯ᠄ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠭᠯᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠲᠦ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ  ᠦ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠲᠠ ᠤᠶᠤᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠴᠤ᠂︽ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ︾ ᠤ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠠᠷ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ᠂ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  
     
     