 

ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠦᠢᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ 

2019-05-08 11:33
  166
  0
    ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠢᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠰᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠤᠮ᠂ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠤᠮ᠂ ᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠨᠵᠢ᠂ ᠲᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠡᠵᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠦ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠂ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠠᠳᠠ᠂ ᠢᠡᠭᠭᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠤ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ 
    ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ — ᠭᠤᠷᠪᠠᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠤᠢ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ᠃ 
    ᠭᠤᠨᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ— ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠃ 
    ᠲᠦᠨᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ — ᠲᠦᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠃ 
    ᠲᠦᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ— ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠦᠷᠤᠭᠡᠳᠤᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠃ 
    ᠪᠤᠤᠷᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ — ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠯᠠᠤᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠃ 
    ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ — ᠠᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠤᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ 
    ᠭᠡᠷᠪᠢᠮᠠᠯ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ — ᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠡᠭᠭᠡ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠃ 
    ᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ — ᠢᠳᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠩ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠃ 
    ᠬᠠᠩᠭᠠᠯ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ — ᠤᠨᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠭᠡᠳᠤᠢ ᠬᠤᠷ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷ ᠪᠢᠳᠠᠬᠦᠤ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠃ 
    ᠰᠤᠶᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ — ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠃ 
    ᠰᠤᠶᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ — ᠠᠷᠪᠠ ᠡᠴᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠃ 
    ᠰᠤᠶᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ — ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠲᠠᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠃ 
    ᠠᠷᠬᠢᠯ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ — ᠬᠦᠷᠬᠢᠷᠠᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠃ 
    ᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ — ᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠪᠰᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠭᠰᠠᠮᠠᠯ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ 
     ᠲᠤᠭᠰᠢᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ — ᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠵᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠃ 
     ᠠᠳᠠ — ᠲᠠᠪᠤ᠋ ᠡᠴᠠ ᠲᠠᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ᠃ 
     ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠳᠠ — ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ᠃
     ᠢᠡᠭᠭᠡ — ᠲᠠᠪᠤ᠋ ᠡᠴᠠ ᠲᠠᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ᠃
     ᠰᠤᠪᠠᠢ ᠢᠡᠭᠭᠡ — ᠭᠡᠭᠡᠯ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠡᠭᠭᠡ᠃ 
     ᠬᠤᠰᠠᠷᠠᠩ ᠢᠡᠭᠭᠡ — ᠰᠣᠪᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠤᠷᠤᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠣᠪᠠᠶᠢᠷᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠢᠡᠭᠭᠡ᠃ 
     ᠬᠠᠶᠠᠮᠠᠯ ᠢᠡᠭᠭᠡ — ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠯ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠡᠭᠭᠡ᠃ 
     ᠬᠠᠶᠢᠮᠠᠯ ᠢᠡᠭᠭᠡ — ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠣᠶᠢᠷᠠᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠡᠭᠭᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠶᠢᠮᠠᠯ ᠢᠡᠭᠭᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃ 
     ᠲᠠᠩᠬᠤ ᠢᠡᠭᠭᠡ — ᠪᠤᠤᠷᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠭᠡᠭᠡᠯ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠮᠠᠳᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠡᠭᠭᠡ᠃ 
     ᠲᠦᠯᠠᠢ ᠢᠡᠭᠭᠡ — ᠪᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠡᠭᠡᠯ ᠲᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠡᠭᠭᠡ᠃ 
     ᠡᠷᠠᠮᠡᠭ ᠢᠡᠭᠭᠡ — ᠶᠠᠷᠤᠳᠠ ᠭᠡᠭᠡᠯ ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠯᠭᠡ ᠲᠤᠳᠤ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠡᠭᠭᠡ᠃ 
     ᠲᠤᠩᠭᠤᠢ ᠢᠡᠭᠭᠡ — ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠢᠡᠭᠭᠡ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠤᠩᠭᠤᠢ ᠭᠤᠨᠵᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ 
     ᠬᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢᠡᠭᠭᠡ — ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠦᠬᠦᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠪᠢᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠡᠭᠭᠡ᠃ 
     ᠠᠰᠮᠠᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ — ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠬᠦᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ᠃
     ᠪᠦᠭᠡᠷᠠᠳᠠᠩ — ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ᠃ 
     ᠮᠠᠨᠢᠩ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ — ᠰᠠᠭᠠᠷᠮᠠᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ᠃        
     
     