 

ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ

2021-12-06 11:27
  118
  0
            ᠳᠡᠢᠮᠦ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ 
    ︿ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ︖﹀
    ︿ ᠳᠡᠢᠮᠦ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠦᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠪᠠ᠃﹀    
 
 
 
 
 
   
     
     