 

     2018.09.01 2018.09.10

2018-09-02 16:17
  211
  0
     
     
     
        
         
          
           
      
            
            
            
      
         
      
            
            
          
           
2018.09.01      21              
                                         
                                                
2018.09.02      22               
                                        
                                 
2018.09.03      23             
                             
2018.09.04      24             
                                 
               
                                                                        
2018.09.05      25             
                                        
              
                                                   туй               5          

2018.09.06      26            
                                 
              
                          (  )                                            
2018.09.07      27            
             (  )                  
              
                                
2018.09.08      29            
   3 4                            
             
                                3 4                                 
2018.09.09      30            
                           
             
                                       
2018.09.10     1           
                            
             
                                         (     )                                   

Сентябрин 1-дэ, бишэн сарын 21-й улаан бишэн үдэр.Этигэл Хамба Ламын сургаал.   
Нэгэ хүнэй ад зэдхэрэнь хүдлээд арай гэжэ тэрнэй дылээд суужа байхадань, Этигэл Хамба Лама: "Нэгэ агшинда нүхэр болоод нүгөө агшинда дайсан болодог" гэжэ айлдаа.   
   
Энэ шүтхэр мэтэ муу юүмэ ямар нэгэ хүндэ нүлөө үзүүлхэ шадалтай. Тымэ ушараас сүзэг үгэй сэжигтэй зон эд зэдхэрэй нүлөөндөө амархан ороод зобохо. Өөртөө амархан нүхэртэй болон дайсантай болоходонь гайхаха хэрэг үгэй.   
Сентябри 2-то, бишэн сарын 22-й улаагша тахиа удэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.   
Дасанай ехэ уншилгада уйлэ хэрэг бутээсэн ламада бэлэг навсаа ургэжэ байна. Этигэл Хамба Лама: «Алаг зурхэнэй угаас бишэржэ энэрэл бутээсэн уйлэ хэрэг" гэжэ айлдаа.   
   
Бишэрхэ бол энэрэл бутээхэ хэрэг мун. Одоо Баунта дасанай Цогчен дуганай рабнай болохо байна. Энэ сайн уйлэ бутэхынь тулда энэрэл танаас хэрэгтэй.

 
Сентябрин 3-да, бишэн сарын 23-й шара нохой үдэр. 
Этигэл Хамба Лама лама хубарагуудтаа: «Дээдын зарлиг сонсохоо ерэбэл урбалта үгэй сэдьхэлээр зори" гэжэ айлдаа. 
Сентябрин 4-дэ, бишэн сарын 24-й шарагша гахай үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал. 
Нэгэ лама: "Хилэнсэ түйдхэрэй" гээд сан табижа байна. Этигэл Хамба Лама: "Үдэр бологон үйлэ хэрэгэй үбэрэй ном" гэжэ айлдаа. 
 
Хилэнсэ гэдэг хуушин үгэ мүнөө нүгэл гэхэ дуртай болоод байна. Хилэн үгэ ууртай холбоотой ушараас хурса үгэ. Нүгэл зөөлөөн үгэ ушараас хэлээд мартажа болохо. Тымэ ушараас хурса хилэнсэ ба түйдхэртэй хамта сан табижа зогсоохо хэрэгтэй. Үбэр гэсэн үгэ сээжэ ба зүрхэнтэй холбоотой ушараас тэрэ ном сударынь саана хадгалжа бариха хэрэгтэй байна. 
Сентябрин 5-да, бишэн сарын 25-й сагаан хулгана үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал. 
Мэргэн хүн: "Хэрүүл тэмсээндэ нэгэнь нэгээ эдеэжэ сайжархада сагаан сэдьхэл үгэй" гэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Сэдьхэлдэ байсан юүмэн толида татагдаад үзэгдэнэ" гэжэ айлдаа. 
 
Ехэ сонин жишээ, ямарша тэмсээндэ нэгэнь нүгөө үрсэлдэгшэ ялаха эрхэтэйдэ сэдьхэлэй юүмэ толида татагдаха аргатай тула. Нара Хажод Хандама мутартаа толи бариад байдаг тула энэ гүн удхань мүнөөдэр мэдэгдэ. Олонхи хуралда туй үргэхэ есондо Бурхан Багшын өмнө бэди ламанаар сүзэгтэнтэй хамта 5 хилэнсэ арилгахын тула толи хэрэглэдээг юм.
Сентябрин 6-да, бишэн сарын 26-й сагаагша үхэр үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Этигэл Хамба Лама уула хадаар цастай бүрхэхынь үзүүлээд хүжэ ба зула бадаруулаад: "Зонховын шажин үни удаан бадарха болтогой" гэжэ юрөөл табиа.

Будда Багша наран мэтэ ушараас Богдо Зонхава хоер дугаар Ялагша тулда сара мэтээр жишээлдэг юм. Уула цастай Түгэд ороной эгээ ехэ Багша ушараас цастай уулын Бурхан шиг хүйтэн үбэлэй үедэ дулаан элшэтэй Буддадын сургаал дэлгэрүүлсэн намтарайн шадалтай. Тымэ ушараас хүжэ зула хоеры хамта бадарахань Богдо Зонхавы хүндэлхэ гэжэ ойлгообди.
Сентябрин 7-до, бишэн сарын 27-й хара бар үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ лама уншилга хэхэдэнь огторгойгоос мүшэн шэнди гэрэл бууга. Этигэл Хамба Лама: "Судар тарнида этигэсэн тэды" гэжэ айлдаа.

Ламанаар судар тарни уншихадань огторгой үзээд этигэжэ шадаха бол элдэб танай хэрэг бүтэхэ. Тымэ ушараас этигэлтэй болохонь ехэ шухал юм.
Сентябрин 8-да, бишэн сарын 29-й харагша туулай үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
3-4 метрэй хүнүүд хүгжэлтэ дэлгэрүүлхэ гэжэ ажил ябуулажа байна. Этигэл Хамба Лама: "Ямлэ зайда тааруулаад дүримын гаргаха" гэжэ айлдаа.

Ямлэ уншилга дотор тахилынь судар тула, энэ судар уншижа лама дотороо сэбэрлэжэ шадаха арга мүн. Ямарша лама "Ямлэ" судар уншижа өөригөө 3-4 метр үндэр болоо гэжэ санаахань ехэ зүб. Дахин "Ямлэ" судар уншихада ойро холо зайда ба хүнэй дүримдэ ехэ сайн болохо гэжэ мэдээбди.
Сентябрин 9-дэ, бишэн сарын 30-й хүхэ луу үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Этигэл Хамба Лама хии мориной сүр сүлдэ үзүүлээд: "Уур сухалаа дарасан хүн энэнээс хойшо жаргаха юрөөлтөй" гэжэ айлдаа.

Сухал уураа даража шадахагүй бол хии морин хиидэжэ байсан үндэр дарсагтай газар үзэжэ санаад зальбирха хэрэгтэй. Уур тарахагүй бол дахин хии мориной дарсаг ламаар рабнайлжа дээрэ газарта хиидхүүл.
Сентябрин 10-да, тахиа сарын 1-й хүхэгшэ могой үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Этигэл Хамба Лама ехээр бузартасан хүндэ: "Хэн шамай хорлоном тэрэ шэни Багша болоно. Тэрээндэ тахил үргэ" гэжэ айлдаа.

Ехэ хатуу ширүүн сургаал буугаад байна. Мэдээжэ бузартасан хүн нэгэ хүнээр хорлуулсан байха. Тэрэ муухай хүни Багша мэтэ хүндэлжэ тахил үргэхэнь ехэ хэсүү бэрхэ үйлэ. Эндэ сайн юүмэн нэгэ бусад хажуудчи зони хорлуулха үгэй тулда өөртөө хорынь абажа зобохонь зүб. Тыгэбэл тэрэ хорлодог хүни зорюута Багша мэтэ хүндэлхэдэ тэрэнь магадгүй эшэжэ зобожо ухаан орожо болохо.  
     
     